Veileder til avfallsforskriften kapittel 10

Målinger av utslipp til luft

Kapittel 10 har krav til målinger. I tillegg settes vilkår om utslippskontroll i tillatelsene etter forurensningsloven.

I kapittel 10 er det satt krav til kontinuerlige og periodiske målinger av angitte stoffer, krav til standardisering og beregning av middelverdier og krav til målemetoder og måleutstyr. Kravene i forskriften er minimumskrav.

I tillatelsene til anleggene settes i tillegg vilkår om at bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll. Vilkårene i tillatelsene settes for å sikre at utslippskontrollen tilpasses forhold ved det enkelte anlegget og tar høyde for variasjoner i drift og usikkerhet ved målingene.

Måleprogrammet kan omfatte flere utslippspunkter og stoffer enn de som reguleres av kapittel 10.

Bat-konklusjonene for avfallsforbrenning oppgir at det er Bat å utføre målinger av enkelte stoffer som det ikke er gitt utslippsgrenser for i forskriften (dinitrogenoksid (N2O), polybromerte dibenzo-p-dioksiner og –furaner (PBDD/F), og benzo(a)pyren).

Det er ikke satt målekrav i forskriften for disse stoffene. Målinger av disse stoffene kan likevel være nødvendig ved enkelte anlegg.

Eksempelvis kan det være behov for målinger av utslipp av bromerte flammehemmere dersom anlegget brenner avfall som inneholder disse stoffene. Eventuelle krav om slike målinger kan fastsettes i tillatelsen til anlegget.

Målefrekvens og måleparametere – alle anlegg

Krav til kontinuerlige og periodiske målinger framgår av § 10-21 og gjelder alle anlegg.

Totalt støv, TOC, HCl, HF, SO2, NOx og CO skal måles kontinuerlig.

Målinger av tungmetaller og dioksiner skal minst utføres hver sjette måned etter det første året med ordinær drift, og minst hver tredje måned det første året med ordinært drift.

Målemetoder og måleutstyr

Krav til målemetoder og måleutstyr er fastsatt i § 10-28. Målingene skal utføres etter kravene i vedlegg III.

Vedlegg III omfatter krav til

  • representativitet ved målinger
  • bruk av standarder
  • anerkjente metoder for kvalitetssikring
  • kontroll av kontinuerlig måleutstyr
  • krav til nøyaktighet for måleutstyr for kontinuerlig måling av utslipp til luft
  • krav til spesiell sikring av kontinuerlig måling av CO-utslipp til luft.

Standardisering og beregning av middelverdier

Resultater av målingene som foretas etter § 10-21 skal standardiseres etter vedlegg X punkt 1.

Døgn-, times-, og halvtimesmiddelverdier skal beregnes fra de standardiserte måleresultatene etter vedlegg X punkt 2.

Ytterligere krav til kontinuerlige og periodiske målinger for Bat-anlegg

I Bat-konklusjonene for avfallsforbrenning er det angitt Bat for målinger. I forskriften § 10-38 er det derfor særlige krav til målinger som gjelder "Bat-anlegg".

Disse målekravene gjelder i tillegg til kravene i § 10-21. Målingene skal gjøres for å dokumentere overholdelse av utslippsgrensene i 10-35. 

Utover målinger etter § 10-21, må anleggene utføre 

  • kontinuerlig måling av ammoniakk ved bruk av selektiv katalytisk reduksjon (SCR) og/eller selektiv ikke-katalytisk reduksjon (SNCR) 
  • kontinuerlig måling av kvikksølv
  • langtidsprøvetaking av dioksiner
  • korttids- og langtidsprøvetaking av dioksinlignende PCB

Måling av dioksinlignende PCB er ikke nødvendig dersom det er påvist at utslippene er mindre enn 0,01 ng WHO-TEQ/Nm3..

Langtidsprøvetaking av dioksiner eller dioksinlignende PCB er ikke nødvendig hvis utslippene er tilstrekkelig stabile.

Det kan gis unntak fra kravet til kontinuerlige målinger av kvikksølv i særlige tilfeller basert på dokumentasjon fra virksomhetene. I Bat-konklusjonen oppgis at kontinuerlig måling av kvikksølv kan erstattes av langtidsprøvetaking eller periodisk måling minst hver sjette måned, dersom anlegget forbrenner avfall med et dokumentert lavt og stabilt kvikksølvinnhold, for eksempel ensartede avfallsstrømmer med kontrollert sammensetning.

Målingene skal utføres etter kravene til målemetoder og måleutstyr i vedlegg III i forskriftskapitlet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid