Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Treavfall og annen biomasse som brensel

Om treavfall og annen biomasse som brensel

Avfallsforskriften kapittel 10 har unntak for anlegg som kun forbrenner visse typer vegetabilsk avfall og treavfall. Anlegg 1-50 MW som kun forbrenner disse avfallstypene, er dermed omfattet av kapittel 27.

Avfallstypene det gjelder omfattes av definisjonen av "biomasse" i forskriften.

Biomasse:

  1. produkter bestående av vegetabilsk materiale fra jord- eller skogbruk som kan benyttes for å utnytte energiinnholdet
  2. vegetabilsk avfall fra jord- og skogbruk
  3. vegetabilsk avfall fra næringsmiddelindustrien forutsatt at generert termisk energi blir utnyttet
  4. fiberholdig vegetabilsk avfall fra produksjon av masse fra jomfruelig trevirke og fra produksjon av papir fra masse, forutsatt at avfallet forbrennes i et samforbrenningsanlegg på produksjonsstedet og at generert termisk energi blir utnyttet
  5. treavfall, herunder avfall av kork, med unntak av treavfall som kan inneholde halogenerte organiske forbindelser eller tungmetaller som følge av overflatebehandling eller behandling med impregneringsmidler, og som særlig omfatter denne type treavfall fra bygge- og rivningsavfall.
  • Rent treavfall omfattes dermed av forurensningsforskriften kapittel 27.
  • Forurenset treavfall kan også være omfattet av kapittel 27, men treavfallet skal ikke være forurenset med halogenerte organiske forbindelser eller tungmetaller som følge av overflatebehandling eller impregnering.

Returtrevirke/rivingstrevirke (og RT-flis) kan inneholde halogenerte organiske forbindelser og tungmetaller fordi materialet ofte er blandet, og med ukjent opprinnelse. Dette omfattes av avfallsforskriften kapittel 10. Returtrevirke/rivingstrevirke kan bare reguleres etter kapittel 27 hvis det er tilstrekkelig kildesortert.

Treavfall som er blandet med annet avfall, er blandet avfall, og omfattes av avfallsforskriften kapittel 10.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid