Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Når reglene trer i kraft for ulike anlegg

Endringene i forurensningsforskriften kapittel 27 trådte i kraft 1. juli 2021.

Mange forbrenningsanlegg var allerede omfattet av forskriftskapitlet som opprinnelig trådte i kraft 1. januar 2010, men må følge endrede regler fra 1. juli 2021.

For forbrenningsanlegg satt i drift før 20. desember 2021 skjer en overgang til nye utslippsgrenser i 2025 og 2030, men fram til dette gjelder de samme utslippsgrensene som de har hatt til nå.

Overgangsbestemmelser

For anlegg som ikke var omfattet av forskriftskapitlet tidligere gjelder overgangsbestemmelser som framgår av § 27-22 andre og tredje ledd.

For motorer og gassturbiner, og forbrenningsanlegg på kontinentalsokkelen, som ble satt i drift før 20. desember 2021, gjelder kapitlet fra

  • 1. januar 2025 for anlegg over 5 MW (bortsett fra meldeplikten som gjelder fra 1. oktober 2023)
  • 1. januar 2030 for anlegg til og med 5 MW (bortsett fra meldeplikten som gjelder fra 1. oktober 2028)

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid