Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Forbrenningsanlegg som må ha tillatelse

Størrelse på anlegget, type brensel eller lokal luftkvalitet kan utløse krav om tillatelse etter forurensningsloven (§ 27-5).

I tillatelsen kan forurensningsmyndigheten fastsette tilleggsvilkår eller strengere vilkår enn de som følger direkte av kapittel 27.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid