Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Dette skal søknad om tillatelse inneholde

En søknad skal minimum inneholde opplysninger angitt i kapittel 27 vedlegg 1. (§ 27-6)

Les mer om hva meldingen skal inneholde

Søknad om tillatelse skal gi de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes. Forurensningsmyndigheten kan i det enkelte tilfelle fastsette hvilke opplysninger eller undersøkelser søkeren må sørge for (forurensningsloven § 12).

For forbrenningsanlegg fra og med 50 MW som omfattet av § 27-5 første ledd bokstav a), se også forurensningsforskriften § 36-3.

 

Ved søknad om tillatelse til forbrenning av forurenset treavfall må anlegget dokumentere kvaliteten på treavfallet og hvilke utslipp det vil medføre.

Søknaden må inneholde informasjon om renseløsninger for røykgassen, og opplysninger om brenselets sammensetning og innhold av forurensninger (vedlegg 1).

Det kan være behov for at virksomheten gjennomfører prøvebrenning av aktuelt brensel og utslippsmålinger som dokumenteres i en søknad.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid