Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Dette skal meldingen inneholde

Melding kan leveres i brevs form. Skjema om melding om mellomstore forbrenningsanlegg fylles ut og legges ved.

Meldingen skal minimum inneholde opplysninger som framgår av vedlegg 1 til forurensningsforskriften kapittel 27.

Det skal legges ved dokumentasjon på at tiltaket er i samsvar med endelige planer etter plan og bygningsloven. 

Vedlegg 1 til forurensningsforskriften kapittel 27 om utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg sier at melding om mellomstore forbrenningsanlegg skal inneholde opplysninger om

Det er kapasiteten til anlegget som skal oppgis, uavhengig av om denne kapasiteten utnyttes fullt ut eller ikke. Med kapasitet menes anleggets nominelle tilførte termiske effekt.

Dersom virksomheten har flere forbrenningsanlegg, skal opplysningene fylles ut for hvert enkelt anlegg.

For anlegg som etableres etter 19. desember 2021, skal samlet kapasitet bestemmes etter summeringsregelen i § 27-7.

Det skal gis opplysninger om hvert av de enkelte forbrenningsanleggene, opplysninger om røykgassene slippes ut eller kan slippes ut gjennom en felles skorstein, og samlet kapasitet.

Type forbrenningsanlegg kan være kjeler, forbrenningsmotorer (dieselmotor, gassmotor, dual fuel motor eller andre motorer) eller gassturbiner.

Renseløsninger for røykgassen kan for eksempel være

  • multisyklon
  • elektrofilter
  • tekstilfilter/posefilter
  • multisyklon kombinert med røykgasskondensering
  • SNCR-anlegg
  • SCR-anlegg

Forskriften gjelder faste, flytende og gassformige brensler. Andel av ulike typer brensel skal oppgis.

Brenselskategoriene er de samme kategoriene det er satt utslippsgrenseverdier for i vedlegg 2 del 1 tabell 2, 3 og 4 og del 2, inkludert fotnoter.

Det må opplyses om virksomheten benytter brensler som har egne utslippsgrenseverdier angitt i fotnotene.

Hovedkategoriene er:

Fast biomasse: Se definisjon av biomasse i § 27-3 b.

Annet fast brensel: for eksempel kull

Lette og medium destillater/lette og medium gassoljer:Se definisjon i § 27-3 c.

Andre flytende brensel enn lette og medium destillater/lette og medium gassoljer: for eksempel tyngre oljer og bioolje.

Naturgass: se definisjon i § 27-3 d.

Andre gassformige brensel enn naturgass: for eksempel biogass, LPG, prosessgass.

Dersom det skal benyttes forurenset treavfall som brensel, skal det i tillegg gis opplysninger om brenselets sammensetning og innhold av forurensninger.

Planlagt dato for oppstart av forbrenningsanlegget.

Dersom forbrenningsanlegget ble satt i drift før 20. desember 2021, skal det legges ved dokumentasjon som viser at anlegget har vært i drift før denne dato.

Gi en beskrivelse av bransjen eller oppgi Nace-koden for bransjen.

For nye virksomheter må Nace-kode (Standard for næringsgruppering) og bransje angis med kode og eventuelt forklarende tekst.

Oppgi forbrenningsanlegget forventede årlige driftstimer og gjennomsnittlig last i drift (MW). Lasten vil variere avhengig av energibehovet, og gjennomsnittlig last i drift angir andelen av kapasiteten som benyttes.

Med driftstimer menes antall timer et forbrenningsanlegg er i drift og forårsaker utslipp til luft, med unntak av oppstarts- og nedkjøringsperioder (§ §27-3 f).

Hvis det er aktuelt å benytte unntak fra utslippsgrenseverdier fordi anlegget ikke vil være i drift mer enn 500 driftstimer i året, skal det legges ved en erklæring om dette som er underskrevet av den ansvarlige for forbrenningsanlegget.

Dette gjelder hvis det er aktuelt med unntak i henhold til § 27-10 andre ledd, § 27-11 andre ledd eller § 27-12 tredje ledd.

Det skal gå klart fram hvem som er ansvarlig for virksomheten meldingen/søknaden gjelder.

Oppgi:

  • bedriftens e-postadresse (postmottak)
  • organisasjonsnummer
  • adresse der forbrenningsanlegget ligger
  • gårds- og bruksnummer

Legg ved spredningsberegning med beregning av skorsteinshøyde og informasjon om lokal luftkvalitet dersom det er et nytt forbrenningsanlegg

Mer om spredningsberegninger og skorsteinshøyde

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid