9.1 Innledning

Beregninger av lydnivå og lydutbredelse kan gi informasjon om forventede lydnivåer over store arealer og for mange bygninger. Beregninger kan også estimere lydnivåer for en fremtidig situasjon for et planlagt tiltak.

Målinger av støy benyttes først og fremst til å kontrollere om støykrav overholdes i etterkant av gjennomførte tiltak, men kan også i enkelte tilfeller være egnet til å dokumentere en før-situasjon. I noen tilfeller kan det også være nødvendig å gjøre målinger for å fremskaffe tilstrekkelige grunnlagsdata for beregning (kildedata), eller i sjeldne tilfeller for å kontrollere beregnede verdier der det er stor usikkerhet knyttet til beregningsforutsetninger og inngangsdata for beregningene.

Støyberegninger i overordnede planer eller konsekvensutredninger legges til grunn for vurdering av tiltak med mulig store konsekvenser for omgivelsene. Utredningen må inkludere hele influensområdet for tiltaket.

Støyberegninger i plansaker utføres for å dokumentere om de aktuelle utendørs støykravene kan tilfredsstilles.

Utredningen må inkluderestøyberegninger for alle relevante mottakerpunkter der det kan være overskridelser sammenlignet med aktuelle krav til utendørs støy.

Støyberegninger i byggesaker utføres for å dokumentere at utendørs krav kan tilfredsstilles, dersom dette ikke er dokumentert i tidligere plansak. I tillegg kan det være behov for å dokumentere at innendørs støykrav kan tilfredsstilles. Vurderingen må baseres på detaljert beregning av lydnivå utenfor vindu i rom med støyfølsombruk. Dimensjonering av nødvendige støyavbøtende tiltak inngår i utredningen.

Utfyllende beskrivelse av de enkelte støykildene og metoder for å beregne og måle støy finner du her: 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid