9.3 Om forenklede beregninger

Forenklede beregninger skal kun brukes i en tidlig planfase.

Forenklede beregninger kan benyttes for å gjøre en rask vurdering av om støyforurensningen bør utredes nærmere i forbindelse med et planlagt tiltak. Eventuelt kan det gjøres vurderinger med utgangpunkt i skjematiske forutsetninger for støyutbredelse.

De viktigste forskjellene mellom en forenklet beregning og en støyberegning etter en standardisert metode/beregningsmodell, er bruk av detaljerte kildedata og terrengmodeller. Forenklede beregninger tar vanligvis ikke hensyn til refleksjoner eller skjermingseffekter.  En forenklet vurdering må være konservativ, det vil si at det legges opp til en overestimering av lydnivåene, heller enn en underestimering.

9.3.1 Forenklede vurderinger basert på kjente beregningseksempler

Forenklede vurderinger kan gjøres med utgangpunkt i beregningseksempeler for tilsvarende situasjoner, såkalt type cases. Se kildeveiledere for mer informasjon.

Et eksempel på forenklet punktberegning av vegtrafikkstøy med N2KR, beregningsmetode Nord2000Road, er vist i figuren under. Figuren viser beregnet lydnivå Lden 20 m fra senterlinje vei og i 2-3 m høyde. 

9.3.2 Forenklede beregninger med utgangpunkt i avstandsdempning

En svært forenklet beregning med utgangpunkt i avstandsdemping forutsetter at det er mulig å estimere lydnivå (lydtrykknivå) ved en kjent avstand fra kilden. Deretter gjøres en overordnet forenklet vurdering av avstandsdemping. For en punktkilde, for eksempel en gravemaskin, kan en regne med en reduksjon i lydtrykknivå med 6 dB ved en dobling av avstanden fra kilden. Dette forutsetter at avstanden til kilden er vesentlig større enn dimensjonene på kilden. For en linjekilde, for eksempel veitrafikk, er avstandsdempingen 3 dB ved en dobling av avstanden til kilden. Slike vurderinger kan gjøres for flere ulike type støykilder, for eksempel industrikilder, vegtrafikk eller skytebaner.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid