9.6 Usikkerhet i beregninger og målinger

Alle støyberegninger er forbundet med en viss usikkerhet. Det er usikkerhet knyttet til valg av beregningsforutsetninger, kildedata og andre inngangsparametere. Beregningsusikkerheten er likevel i mange tilfeller akseptabel, sammenlignet med målinger.

I forbindelse med støyutredinger kan beregninger være mer relevante og representative enn målinger. Målinger vil lett påvirkes av andre støykilder, og spesielt korttidsmålinger er sårbare for påvirkning av tilfeldige hendelser og måleforhold i den aktuelle måleperioden.
Grenseverdier er ofte gitt som årsmidlet verdi eller ekvivalent lydnivå over en gitt periode. Med mindre støykilden er svært stabil og måleforholdene gode, vil korttidsmålinger som oftest ikke være representative for en lengre periode uten en korreksjon av måleresultatet.

Når det er lang avstand mellom støykilden og målepunktet vil meteorologiske forhold kunne gi betydelig påvirkning på måleresultatene og medføre betydelig usikkerhet knyttet til måleresultatene. I målestandardene stilles det krav til meteorologiske forhold for at måleresultatet skal være gyldig, og i enkelte standarder er det også angitt hvordan usikkerhet påvirkes av måleforholdene og av avstand mellom kilde og mottakerpunkt.
Men også beregningsmetodene angir begrensning i avstand mellom kilde og mottakerpunkt for at usikkerheten i beregningene skal være akseptabel. Denne avstanden varierer for de ulike metodene.

I tilfeller der grunnlagsdata er mangelfulle, kan målinger benyttes i tillegg til beregninger. Målinger kan for eksempel utføres for å innhente relevante kildedata, kvalitetssikre beregningene, eller å fange opp spesielle tilfeller som beregningsmetoden ikke kan ivareta, for eksempel noen typer impulslydhendelser.

Det bør gjøres en vurdering av usikkerhet knyttet til beregningsresultater i forbindelse med alle støyutredninger. En kort beskrivelse av vurdering av usikkerheter knyttet til beregningsresultater inkluderes i rapporten.

For målinger angir som regel målestandarden hvordan måleusikkerheten skal angis eller tallfestes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid