9.7 Beregninger og målinger av innendørs støy

Beregninger av innendørs lydnivå fra utendørs kilder skal utføres med faglig forsvarlige, standardiserte metoder. Beregninger av innendørs støy betyr i praksis at lydgjennomgang gjennom fasaden beregnes. Ulike materialer og konstruksjoner har ulike lydisolerende egenskaper. For å beregne innendørs lydnivå, er det derfor nødvendig å kjenne utendørs lydnivå, samt detaljert beskrivelse av fasadens oppbygning, det vil si fasadeelementenes dimensjoner, oppbygging og materialbruk.

Håndbok 47 (Isolering mot utendørs støy - Beregningsmetode og datasamling) utgitt av Sintef beskriver standardisert metode for beregning av innendørs lydnivå. Håndbok 47 er basert på standardiserte støyspektra fra blant annet veg- og bane- og flytrafikk, samt laboratoriemålte data av reduksjonstall for vinduer, veggfelt og ventiler. Innføring av CNOSSOS som ny beregningsmetode vil innebære behov at metodene beskrevet i håndbok 47 må oppdateres eller utvides.

Måling av innendørs støy kan være aktuelt når det er stor usikkerhet knyttet til hvorvidt beregningene klarer å ivareta den faktiske situasjonen, for eksempel i tilfeller hvor lyddempingen gjennom fasaden er vanskelig å bestemme fordi bygningskonstruksjonen er ukjent, eller i tilfeller der det er spesielle krav til kontroll av de beregnede data. Eventuelle målinger skal gjennomføres i henhold til gjeldende standarder, for eksempel EN-ISO1283-3 feltmåling av lydisolasjon i bygninger og bygningsdeler—Del 3: Luftlydisolasjon av yttervegger.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid