2. Grenseverdier for støy

Grenseverdier for støy bør legges til grunn ved planlegging. Støyutredninger skal gjøres av fagkyndige og med anerkjente metoder.

Grenseverdier for støy er oppgitt i tre tabeller i dette kapittelet: 

  • Grenseverdiene i tabell 1 brukes for å lage støysonekart på kommuneplannivå.
  • Grenseverdiene i tabell 2 viser anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, studentboliger, sykehus, sykehjem, fritidsboliger, skoler og barnehager.
  • Grenseverdiene i tabell 3 viser anbefalte støygrenser i ulike typer friområder, frilufts- og rekreasjonsområder og stille områder. 

I dette kapittelet finner du utdypende veiledning til forståelse av grenseverdiene for støy. 

Du finner også informasjon om krav til støyberegninger, inngangsdata og anerkjent metodikk, og beskrivelse av metode for å beregne samlet støybelastning. 

Grenseverdier for bygge- og anleggsstøy finnes i kapittel 6. 

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid