2.2 Anbefalte grenseverdier ved nye tiltak

Ved planlegging av ny støyfølsom bebyggelse eller støyende virksomhet legges grenseverdiene i tabell 2 til grunn.  

Støysonekart etter tabell 1 er ikke tilstrekkelig som støyfaglig utredning i reguleringsplaner for støyfølsom bebyggelse i støyutsatte områder.  

Støynivået skal beregnes utenfor vinduer rom til støyfølsomt bruksformål. Beregningshøyde er normalt 2/3 opp på vinduet. For å ivareta intensjonen om at det skal være mulig å lufte gjennom vinduet og at vinduet skal åpnes for å oppleve kvalitet på utsiden, som beskrevet i kapittel 1.2, bør bør støynivå beregnes på åpningsbare vinduer eller verandadører. 

Intensjonen med retningslinjen er at alle boenheter skal ha en stille side, som definert i kapittel 1.3.1. I hovedsak vil det derfor være slik at grenseverdiene i tabell 2 er overholdt utenfor alle vinduer på stille side. Det kan imidlertid være tilfeller hvor et rom har vinduer på to ulike fasader, der den ene fasaden ligger på stille side, mens den andre fasaden har støy over grenseverdiene. Det er akseptabelt at et rom til støyfølsomt bruksformål har stille side på kun én fasade, så lenge det er et åpningsbart vindu på den stille siden. 

Ved beregning av støynivå på dempet fasade er det tilstrekkelig å gjøre beregning av støynivå utenfor ett åpningsbart vindu i rom til støyfølsomt bruksformål. Der det i bestemmelser er satt krav om at flere rom skal ha tilfredsstillende støynivå, for eksempel halvparten av rom til støyfølsomt bruksformål og minst ett soverom, skal det gjøres beregninger utenfor vindu i alle de aktuelle rommene.  

 

 

Grenseverdiene i retningslinjen angir støynivå på fasade (utendørs) og på uteoppholdsarealer (uteoppholdsareal og stille områder). Grenseverdiene gjelder innfallende støynivå. Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende. Grenseverdier kan gjøres juridisk bindende ved å angi disse gjennom planbestemmelser. 

 

 

 

 

Målestørrelsen Lden er definert i EUs støydirektiv. Grenseverdiene for støynivå gjelder midlet over år, som angitt i definisjonen av Lden og Lnight. Lden er et vektet støynivå, hvor det ved beregning legges til på 5 dB på kveldstid og 10 dB tillegg på natt. Bakgrunnen for disse tilleggene er at man antar at støy på disse tidene av døgnet er mer plagsomt enn om dagen.  

Lden -nivået ved en fasade skal beregnes som innfallende lydtrykknivå, det vil si som om husfasaden ikke var der. Dette vil i praksis si det lydnivå man ville hatt uten refleksjon fra egen fasade. Refleksjon fra andre flater, for eksempel andre bygninger, støttemurer, terrengformasjoner og fjellskjæringer. skal imidlertid regnes med, likeledes bakkerefleksjon. 

Lden skal normalt beregnes som et midlet nivå for et helt år. For eksempel for vegtrafikk kan man beregne for størrelsen ÅDT (årsdøgntrafikk) som er et årsmiddel. For kilder i områder med stor sesongavhengig variasjon i støyforurensing, kan det være grunnlag for å velge en representativ midlingsperiode og trafikkmengde for den delen av året som er mest støyeksponert. Se grundigere veiledning om midling under grenseverdier for kilder med stor variasjon. 

For skoler og barnehager bør man først og fremst legge vekt på et tilfredsstillende støynivå i brukstiden. Det kan derfor gjøres beregninger av Ld som bare viser støynivå i dagperioden, eventuelt Lde, i tillegg til Lden-beregningene.

Ved lav trafikkmengde kan en ofte se bort ifra utendørs tidsmidlet støynivå, og kun vurdere maksimalt støynivå. Når fartsgrensen er lavere enn 50 km/t og trafikkmengden under 500 per døgn er det vanligvis ikke nødvendig med støyutredning. Når trafikkmengden er mellom 500 og 1000 kan det vurderes ut fra stedspesifikke forutsetninger om det er nødvendig med en støyutredning. Ved rene adkomstveier med lav hastighet, uten tungtransport og trafikkmengde under 1000 er det vanligvis ikke nødvendig med støyutredning.

Det er da spesielt innendørs støynivå i soverom som bør vurderes nærmere. Bakgrunnen for dette er at støyen på veger med trafikkvolum mindre enn noen få tusen biler i døgnet er preget av enkelthendelser: det er stille i lengre perioder – men tydelig støy hver gang et kjøretøy passerer og dette kan forårsake støyplage. Det tidsmidlede støynivået alene gir derfor ikke en god beskrivelse av støybildet ved svært lav trafikkbelastning.

Retningslinjen bruker blant annet betegnelsen L5AF for å angi maksimalt støynivå. Maksimalt støynivå beskrevet av L5AF, eller L5AS, er imidlertid ikke det høyeste nivået som forekommer på stedetDet vil alltid være en del støyhendelser som har et høyere maksimalt støynivå enn dette. L5AF angir en statistisk verdi som overskrides av 5 % av hendelsene. LAFmax vil ha et høyere lydnivå fra noen hendelser.   

Akustikkgruppa i RIF har utarbeidet et notat som beskriver hvordan krav til maksimalnivå (for eksempel L5AF og LAFmax) kan vurderes, samt gir en anbefaling om ambisjonsnivå for tiltak: 

Det er komplisert å beskrive lydnivå for enkelthendelser for støyen, og det er nødvendig å undersøke og definere i hvert enkelt prosjekt hvilke hendelser som vurderes å kunne bidra til overskridelse av støynivå over anbefalte grenseverdier i det aktuelle planområdet  

Når det er høye støynivåer bør det vurderes tiltak, også når det er færre enn 10 hendelser. Man bør derfor vurdere å dimensjonere tiltak for å ivareta anbefalte grenseverdier for maksimalstøynivå, både utendørs og innendørs dersom man regelmessig har få (<10) hendelser, men høye maksimalnivåer om natten, med store overskridelser av grenseverdien (>10 dB)Dette fordi både hyppighet og høye maksimalnivåer om natten medfører økt risiko for søvnforstyrrelser.  

Grenseverdiene i tabell 2 gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet eller uteoppholdsareal.  

Grenseverdiene beregnes i fasadeplanet 2/3 opp på vindu i rom til støyfølsom bruk for alle boenheter og i alle etasjer. 

 

 

Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper som er medregnet som uteoppholdsareal i planen. 

Støynivå beregnes 1,5 m over uteoppholdsarealet. 

For nye boliger, anlegg og støyende virksomhet gjelder anbefalte grenseverdier for situasjoner hvor det er mer enn 10 hendelser som overskrider den aktuelle grenseverdien i løpet av nattperioden.  

Dette betyr at dersom det er mer enn 10 hendelser pr natt som overskrider de angitte maksimalnivåer, så må det tas hensyn til maksimalnivået og om nødvendig vurderes tiltak.  

 

 

Et kjøretøy, et tog eller en flybevegelse regnes som én hendelse. Andre hendelser kan være for eksempel lasting og lossing om natten, ryggealarmer, snømåking, søppeltømming, skinneskrik og tuting. 

I retningslinjen er det vist til at man kan se bort fra maksimalstøykravene i de tilfellene der det i gjennomsnitt er mindre enn 10 hendelser som overskrider den aktuelle grenseverdien pr. natt. Dette har sammenheng med at byggteknisk forskrift og standard NS 8175 legger til grunn minimum 10 støyhendelser over grenseverdien innendørs på LpAFmax 45 dB i nattperioden før det juridisk bindende maksimalstøykravet for nye boliger trer i kraft.  

 

 

Det er flere ulike grenseverdier for industribåde i T-1442 og i forurensningsforskriften. Mer detaljert veiledning vil bli utarbeidet for å tydeliggjøre når og hvordan de ulike grenseverdiene skal forstås. Avsnittene under gir en kort beskrivelse av de aktuelle grenseverdiene i tabell 2 i T-1442. Grenseverdier som settes i reguleringsbestemmelser for industri må også ses i sammenheng med grenseverdier som settes i tillatelser etter forurensningslovverket. 

For industri, havner og terminaler med impulslyd skal de strengere grenseverdiene legges til grunn når denne type lyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time. Alternativt kan impulslydkorreksjon beregnes ut fra metode gitt i ISO 1996-1De strengeste grenseverdiene bør også brukes for støy med tydelig rentonekarakteristikk hos mottaker. 

Grenseverdiene i nattperioden er de samme som for kilder uten impulslyd. Bakgrunnen for skillet mellom kilder med og uten impulslyd, er at en rekke internasjonale undersøkelser viser at impulsstøy er mer plagsomt enn jevn støy med samme tidsmidlede støynivå 

Kriteriet med 10 hendelser i gjennomsnitt pr. time gjelder som et gjennomsnitt for driftstiden til den aktuelle virksomheten. Dersom det er tvil om en virksomhet faller inn under kriteriene, bør man legge den strengeste grenseverdien til grunn. Det bør i disse tilfellene også gjøres målinger av impulslydandelen etter at anlegget er satt i drift.  

Det er flere ulike grenseverdier for industri, både i T-1442 og i forurensningsforskriften. Mer detaljert veiledning vil bli utarbeidet for å tydeliggjøre når og hvordan de ulike grenseverdiene skal forstås. Avsnittene under gir en forenklet beskrivelse av de aktuelle grenseverdiene i tabell 2 i T-1442. Grenseverdier som settes i reguleringsbestemmelser må også ses i sammenheng med grenseverdier som settes i tillatelser etter forurensningslovverket.

Grenseverdiene for tidsmidlet støynivå i Lden, Levenning og Lnight gjelder i utgangspunktet som årsmiddelverdi for alle kilder. For virksomheter med store variasjoner i aktivitet bør det også benyttes grenseverdier midlet over døgn eller driftstid (virksomhetens daglige åpningstid). Støynivået i Lden, Levenning eller Lnight for et enkelt driftsdøgn eller for virksomhetens driftstid bør da ikke overskride anbefalt årsmidlet gjennomsnitt med mer enn 3 dB. Er årsmiddelkravet Lden 55 dB, bør med andre ord ikke døgnmiddelnivå overskride Lden 58 dB i løpet av et driftsdøgn. Denne begrensningen er lagt inn for å hindre at virksomhet med store variasjoner i aktivitet utnytter friheten i årsmiddelkravet til svært intensiv støyende aktivitet i kortere perioder (for eksempel sesongarbeid).

Et alternativ til bruk av døgnmidlede grenseverdier eller grenseverdier midlet over driftstid, er supplerende grenseverdier for maksimalt støynivå på dag og kveld. Som det framgår under, er dette anbefalt for skytebaner og motorsport. For disse to kildene gjelder derfor ikke regelen om maksimalt ± 3 dB variasjon fra årsmidlede grenseverdier.

I områder med stor sesongavhengig variasjon i støyforurensing, kan det være grunnlag for å velge en representativ midlingsperiode og aktivitet for den delen av året som er mest støyeksponert. For eksempel når perioden med størst trafikk er en sammenhengende 3-måneders periode i sommermånedene (1. juni-1. sep.) kan denne perioden velges som den støymessig dimensjonerende trafikken. Bakgrunnen er at sommerperioden normalt har størst og mest variert trafikk, og at dette er perioden for utstrakt bruk av utearealer. Et annet eksempel på sesongvariasjon er at hensatte tog støyer mer om sommeren, fordi air condition-anlegget må jobbe hardere for å kjøle ned maskineriet. Dette sammenfaller med at folk har vinduene åpne og ferdes mer utendørs, og dermed også blir mer plaget av støyen. Mer informasjon om sesongavhengig variasjon i støyforurensning finnes i de kildespesifikke kapitlene.

For skytebaner med begrenset aktivitet kan grenseverdiene for maksimalstøy på dag og kveld vurderes hevet som følgende:

• aktivitet inntil 2 dager eller kvelder pr uke og mindre enn 20 000 skudd pr år: grenseverdien for maksimalstøy kan heves til 70 LAFmax.

For virksomheter som driver overflatebehandling og vedlikehold av skip/offshoreinstallasjoner kan grenseverdiene fravikes i inntil 30 dager pr. år inklusive 4 søn- og helligdager/offentlige fridager, men maksimalt 4 dager pr. løpende uke. Inntil 20 dager kan benyttes i perioden 1. mai-30. september. Støyen skal likevel ikke overstige Lden 60 dB på hverdager og Lden 55 dB på søn- og helligdager/offentlige fridager. Naboer/berørte skal varsles før slik støyende aktivitet settes i gang.

 

 

Støynivåer som vurderes i henhold til T-1442 bør angis som heltall uten desimaler. Én eller flere desimaler i et beregningsresultat gjenspeiler ikke usikkerheten i beregningene. 

Vanlige avrundingsregler gjelder for beregning av støynivå. Dette betyr at et beregnet støynivå på Lden 55,4 avrundes til Lden = 55 dB, og tilfredsstiller dermed grenseverdien Lden ≤ 55 dB. Lden 55,5 avrundes oppover til Lden = 56 dB og tilfredsstiller ikke grenseverdien Lden ≤ 55 dB.

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid