2.3 Stille områder

Tilgang til stille områder er viktig for å redusere støyplage og forebygge negativ helsekonsekvens.

Stille områder bør synliggjøres og gis vern gjennom kommuneplanen. Ambisjonsnivået bør være at lydnivået i stille områder tilfredsstiller grenseverdiene i tabell 3. Hvilket lydnivå som kan aksepteres vil imidlertid variere ut fra bruken av og karakteren på området.

Stille områder må vurderes ut ifra hva som oppleves som et godt lydmiljø og et godt lydbilde. Med lydbilde menes her den helhetlige opplevelsen av ulike lyder på en lokalitet.  Lydbilde kan beskrives som det samlede lydinntrykket mennesket får av lydene i landskapet/omgivelser. Begrepet er synonymt med begrepet lydlandskap. Et lydbilde kan oppleves både positivt og negativt. Et godt lydmiljø skal imidlertid oppleves som behagelig for mennesket, og ikke oppleves plagsomt, uønsket eller helseskadelig.

Støysonekart for referansesituasjonen kan innhentes som et grunnlag for vurdering av lydmiljøet i stilleområder. Fordi lydbildet og lydmiljøet handler om mer enn lydnivået er det imidlertid også viktig å befare utvalgte områder for å få et inntrykk og fange opp lydkilder som ikke beregnes i støysonekart.

I byer og tettsteder kan parkområder i byen oppfattes som stille områder med godt lydmiljø, selv om lydnivået i området er over de anbefalte grenseverdiene i tabell 3 i T-1442/2021.

Stille områder er viktig for å redusere støyplage

Dersom man bor i et bysentrum, med avstand til naturområder, er tilgang til parker, plasser, løkker og lignende viktig for hvile og rekreasjon. I byene er slike felles uteoppholdsarealer med gode støyforhold svært viktige, da mange bor i støyutsatte områder og mangler tilgang til private uteoppholdsareal.

Den viktigste aktiviteten i de stille områdene i Norge er friluftsliv. Ulike former for friluftsliv er viktig for så godt som hele den norske befolkningen. Omtrent 90 % av befolkningen utøver friluftsliv en eller flere ganger i året og stillhet og ro er blant de viktigste kvalitetene ved friluftsliv. Dette er dokumentert blant annet gjennom spørreundersøkelser der rundt 90 % av de spurte svarer at det å "oppleve naturens stillhet og fred" og å "komme ut i frisk natur, vekk fra støy og forurensning" er en viktig grunn for å gå tur. Tilgang til stille områder er altså viktig for å redusere støyplage og forebygge negativ helsekonsekvens, og det er derfor viktig å unngå at støyen øker i disse områdene.

2.3.1 Områder der stillhet er viktig

For flere typer arealbruk er stillhet særlig viktig: byparker, kirkegårder og gravlunder, bymarker og naturområder. Det er viktig å ivareta og beskytte disse områdene, slik at arealene ikke bygges ned, og sikre at lydnivået i disse områdene ikke øker.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid