2.5 Samlet støybelastning

I et område hvor gul eller rød sone for flere kilder overlapper, vil den totale støybelastningen være større enn støybidraget fra den enkelte kilde.  

Når planområdet er utsatt for støy fra flere kilder hvorav minst én i gul sone, skal samlet støybelastning vurderes, og ved behov beregnes.  

Samlet støybelastning kan beregnes etter metode beskrevet i veileder til T-1442. Metoden tar hensyn til de ulike støykildenes karakter og sammenstiller støybidraget fra de ulike støykildene. Metoden tar ikke hensyn til støyhendelser på natt og maksnivåer. Dette bør derfor vurderes i tillegg dersom det er relevant.  

I områder hvor det er flere ulike støykilder kan den totale støybelastningen være større enn bidraget fra den enkelte kilde. Ulike støykilder og støyende aktiviteter kan ha ulik karakteristikk og gi støy på flere tider av døgnet.

Eksempel: I et område med vegtrafikkstøy kan det være mest støyende i rushtiden, mens relativt stille på kveld og natt. Dersom det i det samme området også er industriaktivitet kan denne gi impulslyder fra tidlig om morgenen til sent på kvelden og dermed øke både tidsrom med støy og også gi andre lyder med en annen karakteristikk. Den totale støybelastningen blir dermed større enn fra den enkelte støykilden og kan dermed føre til økt støyplage. 

 

 

Samlet støybelastning kan beregnes etter denne metoden:

Metoden tar hensyn til de ulikes støykildenes karakteristikk og sammenstiller støybidraget fra de ulike støykildene, og vurderes opp mot den tidsmidlede grenseverdien for vegtrafikkstøy. Metoden tar ikke hensyn til støyhendelser i nattperioden og maksimale støynivåer. Dette bør derfor vurderes i tillegg. 

Det er ikke nødvendig å gjøre beregninger av samlet støybelastning i overordnet plan.  

Kommunen kan i stedet sette sammen støysonekart fra flere anleggseiere og synliggjøre overlappende støysoner fra ulike kilder. 

 

 

Flere kommuner ønsker å legge til rette for industri- og næringsarealer for ny virksomhet uten at det er kjent hvilken virksomhet som skal etableres i området. Siden det foreligger lite kunnskap om faktiske støykilder, anses det som lite hensiktsmessig å utføre støyberegninger i denne fasen. 

For å forebygge at det totale støybidraget fra framtidige virksomheter ikke overskrider grenseverdiene i tabell 2 i T-1442/2021 kan det i slike tilfeller tas inn bestemmelser i planen som setter 3 til 10 dB strengere grenseverdier for tidsmidlet støynivå enn angitt i tabell 2.  

Se nærmere omtale av dette i kapittel 5.3.4.

Der planområdet ligger på grensen av minst en gul støysone og er utsatt for støy fra to eller flere ulike kilder bør det gjøres beregning av samlet støybelastning.  

Støy fra flere kilder kan ikke summeres, men samlet støybelastning kan likevel beregnes med metoden beskrevet i kapittel 2.5, der støy fra ulike kilder omregnes til grenseverdi for vegtrafikk før de summeres. Bakgrunnen for at det skal gjøres beregninger av samlet støybelastning er for å unngå at den samlede støybelastning overskrider anbefalt støynivå på fasade og på uteoppholdsareal.   

Når det er overlappende støysoner fra samme kategori støykilde kan støyen summeres direkte.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid