2.5 Samlet støybelastning

Ulike støykilder og støyende aktiviteter kan ha ulik karakteristikk og gi støy på flere tider av døgnet.

Eksempelvis kan det i et område med vegtrafikkstøy være mest støyende i rushtiden og relativt stille på kveld og natt. Dersom det i det samme området også er industriaktivitet kan denne gi impulslyder fra tidlig om morgenen til sent på kvelden og dermed øke både tidsrom med støy og også gi andre lyder med en annen karakteristikk. Den totale støybelastningen blir dermed større enn fra den enkelte støykilden og vil kunne føre til økt støyplage.

Hvorfor er det viktig å vurdere samlet støybelastning?

Bakgrunnen for at det skal gjøres vurderinger og eventuelt beregninger av samlet støybelastning, er at man skal unngå at den samlede støybelastningen overskrider anbefalt lydnivå på fasade og på uteoppholdsareal.

I et område hvor gul eller rød sone for flere kilder overlapper, vil den totale støybelastningen være større enn støybidraget fra den enkelte kilde. Når planområdet er utsatt for støy fra flere kilder hvorav minst én i gul sone, skal derfor samlet støybelastning vurderes, og ved behov beregnes

Samlet støybelastning fra én kilde (for eksempel støy fra veg) kan beregnes med de beregningsmetodene som brukes for denne kilden, og bidrag fra alle nærliggende veitrafikkstøykilder kan inkluderes i beregningen. Når det er ulike type støykilder som beregnes med ulike beregningsmetoder, er det imidlertid ikke mulig å summere støybelastningen direkte. Det er derfor behov for en metode som beregner samlet støybelastning fra ulike type kilder.

Metode for å beregne samlet støybelastning

 

Når man beregner støy i et bestemt punkt fra for eksempel veitrafikk, tar man med bidraget fra alle nærliggende veitrafikkstøykilder. Dersom dette punktet ligger mellom to veier, beregner man bidraget fra hver enkelt av disse, og summerer de to bidragene på effektbasis. Tilsvarende kan man summere støy fra ulike kilder hvis man benytter seg av prinsippet om vurderingsnivå. Bidragene fra hver av kildene blir da omregnet som om de kom fra den samme type referansekilde, og derved kan de summeres på effektbasis.

Ettersom metoden kun egner seg for punktberegninger, vil det ikke være mulig å beregne samlet støysonekart med alle ulike kilder inkludert. For å synliggjøre samlet støybelastning i overordnet plan, kan kommunen sette sammen støysonekart fra flere anleggseiere. Overlappende støysoner fra ulike kilder viser områder hvor det er aktuelt med mer detaljert beregning og vurdering.

Metoden tar hensyn til at ulike støykilder har ulik karakter og dermed kan oppleves forskjellig, det vil si at de gir ulik plagegrad ved samme lydnivå. Metoden tar hensyn til dette ved sammenstilling av bidragene fra de aktuelle kildene. Metoden gjelder ikke for støyende hendelser på natt og maksimalnivåer. Dette bør derfor vurderes i tillegg dersom det er relevant.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid