3. Kommuneplan, reguleringsplan og byggesak

Dette kapittelet handler om hvordan planprosessen kan brukes som et verktøy for å oppnå formålene med retningslinjen. En god planprosess kan bidra til å:

  • legge til rette for en langsiktig arealdisponering og planlegging av det fysiske miljø som fremmer trivsel og bokvalitet,
  • forebygge helsekonsekvenser av støy
  • ivareta og utvikle gode lydmiljøer og stille områder

Kommuneplanen er det viktigste plannivået for å legge til rette for en langsiktig arealdisponering. Ved å ta hensyn til støysituasjonen allerede på kommuneplannivå er det mulig å oppnå intensjonene som er beskrevet over. Det er gjennom kommuneplanen mulig å unngå, eller redusere, konflikter mellom støyende anlegg/virksomheter og støyømfintlig bebyggelse, forebygge helsekonsekvenser og ivareta stille områder.

Områdeplaner og reguleringsplaner er også viktige verktøy for å begrense helsekonsekvenser og utvikle gode lydmiljøer. Mulighetene til å unngå og forebygge er imidlertid mer begrenset på reguleringsplannivå.

Det er viktig at det lages gode støyutredninger. Støyutredningene gir det faglige grunnlaget for å velge de riktige løsningene. Støyutredningene skal gi både myndigheter og andre berørte parter den kunnskapen som trengs om støysituasjonen, og skal beskrive hva som er de største utfordringene og gi anbefalinger om hvilke tiltak som totalt sett kan gi god kvalitet og kan de beste lydforholdene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid