3. Kommuneplan, reguleringsplan og byggesak

Kommunen må avklare støyforhold i kommuneplanen. I planforslag for støyutsatte områder med støyfølsom bebyggelse, må det lages støyutredning.

Støy er et plantema. Det er viktig å få tilstrekkelig kunnskap om støy på et tidlig tidspunkt i planprosessen. Kommunene skal synligjøre støy i kommuneplanen. I alle reguleringsplaner hvor støy kan være en utfordring skal det gjøres en støyutredning. Støy skal også være tilstrekkelig utredet i byggesaker.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid