3.3 Byggesak

Ved byggesaksbehandling skal det godtgjøres og dokumenteres at planbestemmelsene og tilfredsstillende lydforhold er oppfylt, jf. byggteknisk forskrift. Dersom kravet til tilfredsstillende lydforhold ikke oppfylles, kan søknaden avslås. 

3.3.1 Kontroll og tilsyn

Ved utbygging i støysoner skal ansvarlig søker i byggesaken kunne dokumentere at lydnivåer utendørs og innendørs er i tråd med planbestemmelser og byggteknisk forskrift.

Plikten til å legge frem nødvendig dokumentasjon på støyforhold fremgår direkte av plan- og bygningsloven (§ 21-2), hvor det står at søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket. Ansvarlig søker i byggesaken skal kunne dokumentere at lydnivå utendørs og innendørs er i tråd med planbestemmelser og byggteknisk forskrift.

Det er viktig å sikre ivaretakelse av tilfredsstillende lydforhold i forbindelse med byggesaksbehandlingen. På den måten reduseres sannsynligheten for avvik i form av for høye lydnivåer når arealet er ferdig bebygd.

Kommunen har ansvar for å påse at lydnivåer dokumenteres gjennom støyfaglig utredning og at dette er vedlagt i byggesaken. Oppfølgingen i saksbehandlingsprosessen vil normalt innebære å kreve dokumentasjon på hvordan kravet til tilfredsstillende lydforhold ivaretas.  Kommunen kan kreve dokumentasjon på hvordan krav til lydforhold ivaretas. Det vil bero på en konkret vurdering hva som er nødvendige opplysninger, og kommunen må vurdere dette fra sak til sak. Kommunen bør som en del av byggesaksbehandlingen vurdere behovet for å kreve uavhengig kontroll etter byggesaksforskriften.

I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 skal søknadspliktige tiltak avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker.

Sluttdokumentasjonen skal vise at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i reguleringsplan.

Kommunen fører tilsyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 25-1 har kommunen plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i en reguleringsplan. Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd.

Utover den generelle tilsynsplikten i § 25-1 avgjør kommunen i hvilke saker og på hvilke områder det skal føres tilsyn. Tilsynet gjennomføres på den måte, i det omfang og med den intensitet som kommunen finner hensiktsmessig.

Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt, jf. § 23-3 syvende ledd. Hvis tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning. Tilsynet skal avsluttes med en sluttrapport.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid