4. Planlegging av ny støyfølsom bebyggelse

Riktig plassering av støyfølsom bebyggelse og god planløsning skal sikre at kvalitetskriteriene og grenseverdier for støy tilfredsstilles.

  • Så tidlig som mulig i planprosessen bør støyforholdene avklares, slik at støynivå blir premissgivende for planlegging av bebyggelsen. 
  • Det må gjøres en grundig vurdering av blant annet lokalisering av ulike bruksformål, plassering av bebyggelse og planløsninger for å sikre at kvalitetskriteriene i kapittel 1.2 og grenseverdiene i tabell 2 kan tilfredsstilles.
  • Det anbefales graderte krav som skiller mellom nedre del av gul støysone, øvre del av gul støysone og rød støysone.
  • Ved planlegging av helsebygg for langtidsopphold innenfor støysone, bør beboerrom behandles som en boenhet og kvalitetskriterier oppfylles.
  • Det bør som utgangspunkt ikke planlegges skoler og barnehager i rød støysone.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid