1.2 Kvalitetskriterier: Krav til støynivå

Redusert støyplage og helsekonsekvens grunnet støy oppnås ved å planlegge for gode lydmiljøer der mennesker oppholder seg. Da er det viktig å sikre tilfredsstillende støynivåer både innendørs og utendørs.  

I denne retningslinjen er det derfor gjennomgående lagt vekt på tre kvalitetskriterier: 

 • tilfredsstillende støynivå innendørs
 • tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støynivå
 • stille side 

Krav til støyforhold innendørs og på uteoppholdsareal finnes i byggteknisk forskrift.  

En stille side av bebyggelsen er viktig for å redusere støyplage og helsekonsekvenser som følge av støy. Dersom disse tre kvalitetskriteriene ikke kan oppnås, bør det vurderes om arealet er egnet for støyfølsomt bruksformål. 

Det er et nasjonalt mål å redusere antallet mennesker som blir plaget av støy. Støyplage er knyttet til en rekke faktorer. Som omtalt innledningsvis i kapittel 1 viser både norske og svenske undersøkelser at de som har vindu i boligen som vender bort fra en støyende vegg er mindre plaget enn de som ikke har en slik orientering av boligen. Internasjonal forskning viser at gaterom som inneholder grøntanlegg, for eksempel busker, trær og plenrabatter, reduserer støyplager.

Faktorer som kan redusere støyplage er: 

 • lave støynivå innendørs
 • tilgang til stille side
 • stille uteoppholdsareal
 • nabolag med godt lydmiljø og grøntanlegg
 • inngangsparti på stille side

I retningslinjen er det gjennomgående lagt vekt på tre kvalitets-kriterier: tilfredsstillende støynivå innendørs, tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støynivå og stille side. Grenseverdier for støyforhold innendørs og på uteoppholdsareal finnes i byggteknisk forskrift.   

Kvalitetskriterier: Tilfredsstillende støynivå innendørs 

Byggteknisk forskrift setter krav om tilfredsstillende støynivå innendørs. Innendørs støynivå for ny støyfølsom bebyggelse er dermed sikret gjennom forskrift.  

Byggteknisk forskrift kan imidlertid ikke sikre tilfredsstillende støyforhold innendørs for eksisterende støyfølsom bebyggelse som får høyere støynivå som følge av utbygging av nye støyende anlegg eller virksomhet. Ved etablering av støyende anlegg og virksomhet må derfor tilfredsstillende støynivå innendørs angis i arealplanbestemmelser.  

Tilfredsstillende støynivå innendørs inkluderer også vibrasjoner og strukturlyd.  

Kvalitetskriterier: Tilgang til egnet uteoppholdsareal 

Byggteknisk forskrift setter også krav om tilfredsstillende støynivå (og øvrig kvalitet) på uteoppholdsarealer,  Byggteknisk forskrift angir ikke størrelse på uteoppholdsareal. 

Kvalitetskriterier: Stille side 

I retningslinje T-1442 brukes begrepet stille side. Dette begrepet er ikke definert i NS8175. Det er derfor heller ikke krav i byggteknisk forskrift om at støyfølsom bebyggelse skal ha stille side eller soverom på stille side. Dersom bebyggelsen skal sikres en stille side, må dette derfor fastsettes i planbestemmelser for å bli juridisk bindende for utbyggingen.  

Vurdering av krav i reguleringsbestemmelser er angitt i kapittel 3.2.2, 5.2.4 og 5.3.3. 

Forskning viser at tilgang til stille side reduserer støyplage. I en undersøkelse FHI og TØI gjennomførte i 2011 fant de at effekten av å ha tilgang på stille side, og soverom mot mindre trafikkert veg, tilsvarte en reduksjon i støynivå på mest utsatt side på 5,5 dB.

Dette er også dokumentert tidligere. Folk som har vindu i boligen som vender bort fra en støyende veg er mindre plaget enn de som ikke har en slik orientering av boligen. Støyplage er altså ikke bare knyttet til tilfredsstillende støynivå innendørs.  

Kvaliteten ved stille side er knyttet til flere ulike forhold: 

 1. Muligheten til å åpne et vindu uten at støynivået innendørs blir for høyt
 2. Mulighet til å åpne vindu og få kontakt med uterommet
 3. Mulighet til å plassere egnet uteoppholdsareal 

Dette er tre forhold som til sammen bidrar til kvaliteten ved å ha en stille side, og som kan bidra til å redusere støyplage. Disse tre forholdene er det viktig å ivareta, og kan kun delvis dekkes av dempet fasade. 

Verdien av en stille side kan dermed ikke fullt ut erstattes av dempet fasade, luftevindu med skjerming, forsert ventilasjon og kjøling eller andre tiltak som sikrer både tilfredsstillende innendørs støynivå og tilfredsstillende luftkvalitet og temperatur (inneklima).  

I tillegg til å redusere støyplage direkte gir stille sider også mulighet for mer attraktive byrom på bakkeplan og støyfri inngangssituasjon til boliger eller annen støyfølsom bebyggelse.

Hvorvidt arealet er egnet for støyfølsomt arealformål bør avklares på overordnet plannivå, enten i kommuneplaner eller i områdeplaner. Kriterier for å vurdere om et areal er egnet er ytterligere beskrevet under kapittel 3.1.2. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid