Veileder til forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy

§ 5-3 Definisjoner

Definisjoner i forskriften med utdypende forklaring.

a) Anleggseier

Anleggseier er altså eier av veg, jernbane, sivile og militære flyplasser, industri, havner og terminaler. Anleggseier kan også være Avinor, dersom Forsvaret som flyplasseier har satt bort drift av flyplassen til Avinor.

b) Barnehage

c) Byområde

Andre punkt under definisjonen innebærer at en kommune, uavhengig av innbyggertall, vil være kartleggingsplikt dersom:

  • minst to tredjedeler av innbyggerne i kommunen bor innenfor et tettsted hvor samlet befolkning innenfor den aktuelle tettstedsavgrensningen (som kan dekke flere kommuner) er mer enn 67 000 innbyggere,
  • og samlet befolkning i kommunene hvor minst to tredjedeler av innbyggerne i kommunen bor innenfor det aktuelle tettstedet overskrider 100 000 innbyggere.

Tettstedsbebyggelse følger den offisielle tettstedsdefinisjonen til Statistisk sentralbyrå. Kart og oversikt over tettsteder er tilgjengelig hos Statistk sentrabyrå (SSB).

d) Frittfelt lydnivå

e) Flybevegelse

f) Flyplass

e) Havner og terminaler

h) Helseinstitusjon

i) Helårsbolig

Midlertidige anlegg som for eksempel brakkebyer ved anleggsarbeid er ikke omfattet.

j) Jernbane

k) LpAeq,24h

m) Lnight:

q) Vei

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid