Veileder til forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy

§ 5-4 Tiltaksgrenser for innendørs støy

Tiltaksgrensen for støy gjelder døgnekvivalent nivå innendørs, og er LpAeq24h 42 dB. Tiltaksgrensen skal være overholdt fra og med 1. januar 2005, og skal senere ikke overskrides. 

Minstekrav for miljøkvalitet

Forskriftens angir et minstekrav for miljøkvalitet. Dette minstekravet er angitt til å være 42 dB innendørs for eksisterende boliger/institusjoner. Nivået ligger betydelig over helsemessig anbefalte grenser, og mange som har støynivåer under tiltaksgrensen vil fremdeles kunne være sterkt støyplaget.

Lukkede vinduer og ventiler og normalt vedlikehold

Når det skal vurderes om det foreligger kartleggingsplikt eller om tiltaksgrensen er overskredet, skal innendørs støynivå beregnes med lukkede vinduer og ventiler.

Støynivået skal beregnes ut fra forutsetninger om normalt tilfredsstillende vedlikehold på støyutsatte bygninger. Boligeiere må selv ta ansvar for manglende vedlikehold som gir vesentlig høyere innendørs støynivå.

I praksis betyr dette at anleggseierne kan korrigere for åpenbare mangler i vedlikeholdet i beregningene, som for eksempel tettelister som er ødelagt, utette vegger, og manglende laftevatt. Dette vil gjøre at enkelte boliger som i virkeligheten ligger over tiltaksgrensen, vil ligge under når det forutsettes normalt vedlikehold, og derfor ikke vil få tiltak. Dårlig vedlikeholdte boliger som ligger over tiltaksgrensen selv med en forutsetning om normalt vedlikehold, vil få tiltak, der tetting av huset vil være en del av tiltaket. Ved særlig dårlig vedlikehold kan anleggseier imidlertid kreve deler av kostnadene betalt av huseier. Ved vurderingen av om et hus er i for dårlig stand til å gjennomføre tiltak, er det viktig at bygningsfaglig kompetanse benyttes.

Rom som er godkjent for varig opphold

I forskriften er det spesifisert at grenseverdiene gjelder i rom som er godkjent av bygningsmyndighetene for varig opphold.

Dersom huseier eller bygningsmyndighetene (kommunen) ikke kan dokumentere at rom er godkjent som oppholdsrom, er rommet ikke tiltakspliktig selv om tiltaksgrensen er overskredet. Dette betyr at for eksempel loftsrom og kjellerrom som er innredet og tatt i bruk som oppholdsrom etter at huset var bygd og godkjent, men som ikke har fått godkjent bruksendring, ikke har krav på tiltak etter forskriften.

Huseier har heller ikke krav på å få dekket tiltak av anleggseier i ettertid, dersom han byggemelder og får rommet godkjent som oppholdsrom. Dette gjelder også dersom huset skifter eier. Ved byggemelding er huseier pålagt å følge teknisk forskrift til plan- og bygningsloven og de støykrav som følger av denne.

Midlertidig avvik fra normal drift

Tiltaksgrensen gjelder normal drift av et anlegg. Midlertidig avvik fra normal drift som medfører overskridelse av tiltaksgrensen vil ikke innebære krav om tiltak.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid