Veileder til forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy

§5-18 Rapportering og offentliggjøring

Bestemmelsene i forskriftens § 5-18 omhandler anleggseiers plikter i forhold til offentliggjøring av resultatene fra støykartleggingen og rapporteringsforpliktelser overfor forurensningsmyndighetene. 

Krav til rapportering

Det skal i henhold til forskriften rapporteres på følgende:

 • Utendørs kartlegging (jf. § 5-12)
 • Innendørs kartlegging (jf. § 5-5)
 • Tiltakskartlegging (jf. §§ 5-8 og 5-9)
 • Handlingsplaner (jf. § 5-14)

Rapportering av resultater fra utendørs strategisk kartlegging 

Resultatene fra kartlegging av utendørs støyforhold skal rapporteres til statsforvalteren. For å bidra til enklere saksflyt og samordning av resultater kan alle resultater lastes opp på Miljødirektoratets hjemmeside. Følgende informasjon skal lastes opp:

 • Grafisk fremstilling (kart)
 • Tabell med beregningsresultater
 • Tabell med beregning av helsekonsekvens
 • Rapport (beskrivelse)

Statsforvalteren informeres når informasjonen er lastet opp og kan hentes ut.

I tillegg til støykartene må det utarbeides en rapport som beskriver og dokumenterer kartleggingen.

Hva rapporten bør inneholde:

Rapportering av resultater fra innendørskartlegging (etter § 5-6)

Resultatene fra kartlegging av innendørs støyforhold skal sendes til statsforvalteren. Anleggseierne for samme støykilde bør samordne sine rapporter, slik at det kun leveres én rapport per støykilde i hver region.  

Rapporten bør inneholde informasjon om følgende forhold:

 • Oversikt over bygninger med støynivå over 35 dB
 • Oversikt over bygninger som vil bli tiltaksutredet etter § 5-9
 • Beskrivelse av metode og prosedyrer for kvalitetssikring og datalagring
 • Beskrivelse av forurensningssituasjonen. Beskrivelsen skal gi en oversikt over:
  • Antall personer som er støyutsatt, samt antall boenheter og institusjonsplasser
  • Støysituasjonen for de ulike boligene
  • Boliger som skal inngå i tiltaksutredning
 • Planer etter plan- og bygningsloven (pbl), vedtatt av kommune eller fylkeskommune, som kan ha betydning for omfang og valg av tiltak.
 • Enkeltvedtak etter annet lovverk, som forurensningsloven eller kommunehelsetjenesteloven, som kan ha betydning for omfang og valg av tiltak.

Rapportering av resultater fra tiltaksutredningen (jf. §§ 5-8 og 5-9)

Resultatene fra tiltaksutredningen skal sendes til statsforvalteren.

Rapporten om tiltaksutredningen bør inneholde følgende informasjon:

 • Beskrivelse av de kartlagte støynivåene for hver enkelt bolig som inngår i tiltaksutredningen, 5 år fram i tid.
 • Beskrivelse av bidraget fra hver av kildene som bidrar med mer enn 20 prosent.
 • Beskrivelse av hvilken metode som benyttet i beregningene inkludert
  • Angivelse av usikkerhet
  • Eventuell sikkerhetsmargin
  • Prosedyrer for kvalitetssikring
 • Oversikt, i tabellform eller liknende, over antall boenheter og institusjonsplasser med detaljberegnete støynivåer i rom for varig opphold, uten tiltak.
 • Beskrivelse av boliger som ikke bør få tilbud om tiltak, selv om nivået overstiger tiltaksgrensen (se normalt vedlikehold av bygninger)

Beskrivelsen av tiltak ved den enkelte boenhet/institusjonsplass skal danne grunnlag for gjennomføring av tiltak. Utredningen av anleggseiers forslag til tiltak bør inneholde:

 • Oversikt, i tabellform eller liknende, over antall boenheter og institusjonsplasser og antall personer med detaljberegnete støynivåer i rom for varig opphold, med tiltak.
 • Støyreduserende effekt
 • Kostnader og kostnadsfordeling
 • Nødvendige tillatelser
 • Framdriftsplan
 • Detaljerte tegninger og beskrivelser for tiltak i den enkelte boenhet/institusjonsplass.
 • Informasjon om gjennomførte befaringer

Kvalitetssikring

Anleggseier bør ha et system for kvalitetssikring av inngangsdata og beregninger. Kartleggings­resultater som leveres til forurensningsmyndigheten skal være ferdig kvalitets­sikret, og det er derfor avgjørende at det settes av nok tid i prosessen til å foreta en tilfredsstillende kvalitets­sikring underveis.

Informasjon om den enkelte bygning skal lagres i en database, se veiledning til vedlegg 2. Både utendørs og innendørs støynivåer lagres. Databasen skal minimum inneholde informasjon om seneste kartlegging, tiltaksutredninger og gjennomførte tiltak.

Anleggseierne har plikt til å opprette en database over alle kartleggingspliktige bygninger over kartleggingsgrensen. Disse bygningene skal være entydig identifisert gjennom kobling til GAB-registeret, ved bruk av adressepunkt. Databasen må inneholde data fra nyeste kartlegging, og disse må lagres minimum til nye data fra neste kartlegging foreligger. For alle bygninger hvor det er gjennomført tiltaks­utredning og/eller tiltak skal dette også registreres.

Et viktig prinsipp i forhold til kartleggingsdataene, er at metoder og beregnings­forutsetninger skal være sporbare. I situasjoner der metoder og forutsetninger bestrides av grunneiere/publikum, skal det være mulig både for anleggseier og for forurensningsmyndigheten å kontrollere hvilke data og metoder som ligger til grunn for kartlegging og tiltaksutredninger.

Lagring av data

Kartleggingsdata fra strategisk støykartlegging og innendørs kartlegging lagres i anleggseiers database minimum fram til neste kartleggingsrunde om fem år.

Kravet om at berørte bygninger/boenheter skal være entydig identifisert gjennom kobling til GAB-registeret gjelder også her. Data om fasadeisolasjon mot støy og stille side bør også lagres.

Rapport fra kartleggingen i tråd med anbefalt oppbygging i kapittel 3.4.3 skal sendes til statsforvalteren som forurensningsmyndighet. Hver anleggseier er også ansvarlig for å rapportere kartleggingsdata til Miljødirektoratet på regnearkformat ut fra en mal utarbeidet av EU-kommisjonen. Kartfiler skal leveres på shape- (.shp)/ map-info (.mif) format.

Offentliggjøring av kartleggingsresultater fra strategisk støykartlegging

Rapporten med resultater fra kartlegging skal være offentlig for publikum. Anleggseier er ansvarlig for offentliggjøring utenfor byområder, mens kommunen har ansvaret for offentliggjøring av kartleggingen av byområder, i samarbeid med de berørte anleggseierne. Rapportene med tilhørende kart bør som en del av offentliggjøringen være tilgjengelig på internett.

Krav til medvirkning og offentliggjøring i utarbeiding av handlingsplaner er beskrevet i kapittel 3.6. 

Rapportering av kartleggingsresultater til EU

Miljødirektoratet har ansvaret for å rapportere kartleggingsresultatene til EU. Rapporteringen skal gjøres gjennom rapporteringssystemet Reportnet.

Reportnet er et obligatorisk datalager og en obligatorisk digital informasjonsutvekslingsmekanisme for alle som er omfattet av EUs støydirektiv. Dette går fram av direktiv 2002/49/EF (rettsakt 2021/1967 om endringer i annex 6).

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid