Veileder til forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy

§5-19 Unntak

Med hjemmel i § 5-19 kan det gjøres unntak fra tiltaksplikten. Grunnlaget for eventuelle unntak er der det er uforholdsmessig dyrt å overholde tiltaksgrensen eller dersom perioden med overskridelser blir kortvarig. Eksempler på situasjoner som kan gi grunnlag for unntak er:

  • når det vil være teknisk/økonomisk uforsvarlig å gjennomføre tiltaket
  • når et område omreguleres fra bolig til industriformål
  • når nytt anlegg (for eksempel ny veg) reduserer støybelastningen langs eksisterende anlegg innen kort tid etter at tiltaksgrensen er overskredet.

Vedtak om gjennomføring av tiltak jf. § 5-9 tredje ledd, kan omgjøres etter § 5-16.

Behandling av unntakssøknader

Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet ved behandling av unntakssøknader. Miljødirektoratet har ved behandlingen av søknader om unntak lagt til grunn en streng praktisering av unntaksbestemmelsen. Innvilgelse av unntak kan for eksempel komme til anvendelse der det vil bli uforholdsmessig kostbart å overholde grenseverdiene eller dersom perioden med overskridelse blir kortvarig.

Statsforvalteren skal ha kopi av brev ved oversendelse av søknaden til Miljødirektoratet.

Dokumentasjon av plan og tiltaksgjennomføring

Dersom begrunnelsen for søknad om unntak er basert på kommende endringer av eksisterende anlegg, for eksempel som følge av overføring av vegtrafikk til nye vegtraséer, må det gis presis dokumentasjon om de bindende planmessige og økonomiske forutsetningene for realisering av planene. Utgangspunktet er at et planlagt vegprosjekt bør inngå i Statens vegvesens handlingsprogrammer og har vedtatt reguleringsplan. Tilsvarende vil gjelde for andre typer kilder.

Vurdering av alternative tiltaksmuligheter

I søknaden om unntak bør avbøtende tiltak som kan avhjelpe situasjonen i unntaksperioden belyses. Dette kan for eksempel gjelde tiltak som fartsreduksjon, bruk av støysvak asfalt og lignende.

Opplysninger om støyberørte

Ved behandling av unntakssøknader og ved en eventuell senere klagebehandling, kreves det at de støyberørte og kommunen informeres slik at de gis anledning til å uttale seg (jf. forvaltningsloven § 17 og § 33 tredje ledd). Miljødirektoratet er derfor avhengig av at anleggseier fremlegger opplysninger om navn og adresse til eierne av de boligene som vil bli berørt ved et eventuelt unntak. Avgjørelse av unntaks­søknader er et enkeltvedtak som kan påklages av de berørte, etter forvaltningslovens bestemmelser. Berørte er i denne sammenhengen eier av boligene og anleggseier.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid