Naturbaserte løysingar ved busetnad og infrastruktur

Vegetasjonsdekket vannvei (vadi)

Betydinga av tiltaket for klimatilpasning

Ein vegetasjonsdekket vannvei, også kalt vadi, er til liks med regnbed ei vegetasjonskledd grøft eller fordjuping som infiltrerer overvatn, og som samtidig kan fungere som flaumveg i ein flaumsituasjon. Den leier overvatn bort frå tette overflater noko som reduserer risikoen for flaum og overbelastning på avløpssystemet. Reinsinga av regnvatn skjer når vatn siv gjennom grunnen, der jorda verkar som eit filter som held tilbake partiklar og miljøgifter. Når vatna sakte infilterer bakken, bidreg det også til å halde oppe grunnvassnivået og forhindre uttørking av jorda. Overflata er oftest graskledd, men kan og ha staudebleplantning.

Tiltaket kan brukast i kombinasjon med takrenner. I staden for å leie takvatn direkte til avløpsnettet, kan vatnet leiast til vegeterte overflater på terreng for infiltrasjon og evapotranspirasjon, slik som ein vegetasjonsdekket vannvei. På denne måten blir mengda redusert overvatn som blir leidde til det kommunale avløpsnettet.

Klimautfordringar tiltaket kan bidra til å løyse

  • Overvatn, ved infiltrasjon og evapotranspirasjon

Korleis styrkar tiltaket naturmangfald

Ein vegetasjonsdekket vannvei forsterkar grønnstrukturen og aukar biodiversiteten i byane. Det kan bidra til auka biologisk mangfald gjennom å skape habitat for plantar og dyr. Effekten på naturmangfaldet avheng av fleire faktorar, inkludert utforming, plassering, det omkringliggjande miljøet og innhaldet av miljøgifter i sediment og vatn. 

Føresetnader

Det må gjerast tiltak for å forhindre erosjon, spesielt under etablering, viss det er stort fall eller at vatnet har stor fart inn i tiltaket. Tiltak kan vere elvestein ved innløpet eller at vatnet blir leidd utanom tiltaket dei første vekstsesongane til plantane har fått etablert gode rotsystemer som held jorda på plass. Grus, søppel og forureiningsstoff kan samlast ved vadiens innløp ved hjelp av ein «slamlomme».

Andre effektar tiltaket kan gi

  • Reinsing av vatn: Jord, plantar og mikroorganismar jobbar saman i naturen sitt eige reinsesystem.

  • CO2-opptak og lagring: Gjennom fotosyntesen blir CO2 lagra som karbon over og under bakken. Så mykje som 80% av karbonet som blir bunde blir lagra i jordsmonnet.

  • Naturoppleving, rekreasjon, mental og fysisk helse: Grøne omgivnader kan stimulere til auka fysisk aktivitet og redusere stress og psykisk helseplagar.

  • Utdanning og læring: Utvikling, leik og læring i og om natur stimulerer til kognitiv utvikling og motoriske ferdigheiter.

Nyttige lenker

Relevante berekraftsmål

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid