Naturbaserte løysingar ved busetnad og infrastruktur

Grøn vassveg (vadi)

Betydinga av tiltaket for klimatilpasning

Ein grøn vassveg, også kalt vadi, er lik eit regnbed. Det er ei vegetasjonskledd grøft eller fordjuping som infiltrerer overvatn, og som samtidig kan fungere som flaumveg i ein flaumsituasjon. Den leier overvatn bort frå tette overflater, noko som reduserer risikoen for flaum og overbelastning på avløpssystemet. Reinsinga av regnvatn skjer når vatn siv gjennom grunnen, der jorda verkar som eit filter som held tilbake partiklar og miljøgifter. Når vatnet sakte infiltrerer i bakken, bidreg det også til å halde oppe nivået av grunnvatn og forhindre uttørking av jorda. Overflata er oftast graskledd, men kan og ha utplanta staudar.

Tiltaket kan brukast i kombinasjon med takrenner. I staden for å leie takvatn direkte til avløpsnettet, kan vatnet leiast til vegeterte overflatar på bakken for infiltrasjon og evapotranspirasjon, slik som ein grøn og vegetasjonsdekket vassveg. På denne måten reduserer ein mengda overvatn som blir ført til det kommunale avløpsnettet.

Klimautfordringar tiltaket kan bidra til å løyse

  • Overvatn, ved infiltrasjon og evapotranspirasjon

Korleis styrkar tiltaket naturmangfald

Ein grøn vassveg forsterkar grønstrukturen og aukar det biologiske mangfaldet i byane. Det kan bidra til auka biologisk mangfald gjennom å skape habitat for plantar og dyr. Effekten på naturmangfaldet avheng av fleire faktorar, inkludert utforming, plassering, det omkringliggjande miljøet og innhaldet av miljøgifter i sediment og vatn. 

Føresetnader

Det må gjerast tiltak for å forhindre erosjon i ein grøn vassveg(vadi), spesielt under etablering, viss det er stort fall eller at vatnet har stor fart inn i tiltaket. Moglege tiltak kan vere elvestein ved innløpet eller at vatnet blir leidd utanom tiltaket dei fyrste vekstsesongane, fram til plantane har fått etablert gode rotsystem som held jorda på plass. Grus, bos og forureiningsstoff kan samlast ved den grøn vassvegens innløp ved hjelp av ein «slamlomme».

Andre effektar tiltaket kan gi

  • Reinsing av vatn: Jord, plantar og mikroorganismar jobbar saman i naturen sitt eige reinsesystem.

  • CO2-opptak og lagring: Karbon blir tatt opp gjennom plantenes fotosyntese og lagret over og under bakken

  • Naturoppleving, rekreasjon, mental og fysisk helse: Blå og grøne omgivnader kan stimulere til auka fysisk aktivitet og redusere stress og psykisk helseplagar.

  • Utdanning og læring: Utvikling, leik og læring i og om natur, stimulerer til kognitiv utvikling og motoriske ferdigheiter.

Nyttige lenker

Relevante berekraftsmål

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid