Naturbaserte løysingar for klimatilpassing - døme på tiltak

Kystområde

Døme på naturbaserte løysingar ved kystområde

Det finst naturbaserte løysingar for ei rekkje effektar av klimaendringar, mellom anna flaum, overvatn, havnivå og stormflo, skred, nedbør, temperatur og tørke.

I dei døma som her blir vist fram er søkjelyset på klimatilpassing, og eventuell reduksjon av klimagassutslepp og karbonopptak/-lagring vil vere ein tilleggseffekt

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid