Naturbaserte løysingar ved kystområde

Bevare og restaurere naturtypar i fjæra og på havbotnen

Betydninga for klimatilpassing

Naturtypar (til dømes tareskog, ålegras og strandsump) som lagar tredimensjonale strukturar absorberer bølgjeenergi, og beskyttar kysten mot erosjon frå bølgja og stormflo. Gjennom å bevare og restaurere desse naturtypane kan energien frå bølgjene reduserast og dei kan virke saman for å verne kystlinja mot erosjon og skade frå stormar og høgvatn. Dette er særleg viktig i område som er utsetje for stigande havnivå. Tareskogar kan dempe bølgjer, ålegras og strandsump tar opp karbon og næringsstoff frå avrenning i tillegg til å dempe bølgjer. Tette førekomstar av skjell kan stabilisera blautbunn.

For å oppretthalde klimarobuste naturtypar i fjæresonen, så vil bevaringstiltak som gir rom til at naturtypar i sjø- og fjæresonen kan vandre inn og opp på land i bakkant av flomålet være viktige. 

Klimautfordringar tiltaket kan bidra til å løyse

  • Flaumdemping (som følgjer av havnivåstigning og stormflo)
  • Dempar høgda, varigheita og energien til bølgjene og hindrar erosjon av sjøbotn og kystlinja

Korleis styrkar tiltaket naturmangfald

Arter og naturtypar kan lettare tilpasse seg havnivåstigning og flytte seg innover. Naturtypar som er viktige for klimatilpassing er også leve-, skjul, gyte-, oppvekst- og eteområde for mange fiskar og andre dyr. Naturtypane bidreg til redusert bølgjeenergi som kan til å beskytte kysthabitat som er viktige for biologisk mangfald. Ålegrassenger gir skjul og mat til fiskeyngel.

Tareskoger har flere trua naturtyper. Sukkertareskog er sterkt trua, nordlig fingertarebunn sårbar, og nordlig stortareskog nært trua. Eksponert blåskjellbunn er i kategori sårbar.

Andre effektar tiltaket kan gi 

  • Erosjonskontroll: Vegetasjon med store rotsystemer forhindrer erosjon ved at røttene held jorda på plass.

  • Reinsing av vatn: Jord, plantar og mikroorganismar jobbar saman i naturen sitt eige reinsesystem.

  • CO2 -opptak og lagring: Bevaring/auking av naturtyper i havet vil bidra til både karbonopptak og -lagring. Ålegras fangar/tilfører karbon og oksygen til sedimenter og gamle tette ålegrasenger bind tykke sedimentlag. Tareskogar og strandsumpar har betydeleg kapasitet å binde karbon gjennom fotosyntesen.
  • Matproduksjon, gyte- og oppvekstsområde for fisker som høstes og indirekte via fisker som bidrar til avlusing i fiskeoppdrett

Nyttige lenker

Relevante berekraftsmål

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid