Naturbaserte løysingar for klimatilpassing - døme på tiltak

Vassdrag og våtmark

Døme på naturbaserte løysingar i vassdrag og våtmark

Det finst naturbaserte løysingar for ei rekkje effektar av klimaendringar, mellom anna flaum, overvatn, havnivå og stormflo, skred, nedbør, temperatur og tørke.

I dei døma som her blir vist fram er søkjelyset på klimatilpassing, og eventuell reduksjon av klimagassutslepp og karbonopptak/-lagring vil vere ein tilleggseffekt

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid