Naturbaserte løysingar i vassdrag og våtmark

Bevare og restaurere innsjøer og vassdrag

Beskrivning av tiltaket

Innsjøar og vassdrag fungerer som naturlege flaumdemparar og flaumvegar, og har samtidig ein regulerande effekt på lufttemperatur ved at vatnet tar opp varme om sommaren og gir varme om vinteren. Tiltaket bidreg til klimatilpasning ved å sørge for fordrøyning, altså at avrenninga til andre områder reduseres, og til å gi flaumvatnet en veg.

Klimautfordringar tiltaket kan bidra til å løyse:

 • Flaum
 • Overvatn
 • Temperaturauke

Korleis styrkar tiltaket naturmangfald:

Stor betydning for naturmangfald, då det bidreg med næring og habitat for ei rekkje artar.

Føresetnader

I urbane miljø eller i nærleiken av veganlegg kan det vere aktuelt med sandfang, sedimentasjonskammer eller reinsedam som fangar opp sediment og forureiningsstoff før dei hamnar i innsjø eller vassdrag.

Tilleggseffektar

Følgjande økosystemtenester er mogleg å oppnå eller forsterke ved bruk av naturbaserte løysingar

 • Reinsing av vatn: Jord, plantar og mikroorganismar jobbar saman i naturen sitt eige reinsesystem.

 • CO2-opptak og lagring: Gjennom fotosyntesen blir CO2 lagra som karbon over og under bakken. Så mykje som 80% av karbonet som blir bunde blir lagra i jordsmonnet.

 • Mikroklima: Tre og vegetasjon bidrar til lokal klimaregulering ved å gi le mot regn, vind eller sterk sol og ved å redusere høge sommartemperaturar. Også opne vassflater har ein svalande effekt om sommaren.

 • Naturoppleving, rekreasjon, mental og fysisk helse: Grøne omgivnader kan stimulere til auka fysisk aktivitet og redusere stress og psykisk helseplagar.

 • Utdanning og læring: Utvikling, leik og læring i og om natur stimulerer til kognitiv utvikling og motoriske ferdigheiter.

 • Stadsidentitet og kulturarv: Naturelement kan formidle ein stads historie eller identitet.

 • Matproduksjon: Naturbaserte løysingar kan leggje til rette for sanking/bærplukking, fiske, jakt eller dyrking av nyttevekstar.

 • Vatn til vatningsformål: Naturbaserte løysingar for fordrøyning av overvatn gjer at oppsamla vatn kan brukast som ein ressurs til vatning i hagar eller jordbruk

Nyttige lenker

Relevante bærekraftsmål

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid