Naturbaserte løysingar i vassdrag og våtmark

Kantvegetasjon

Betydninga av tiltaket for klimatilpassing

Kantvegetasjon kan bevaras, restaureras og reetableras. Vegetasjon langs vassdrag stabiliserer elveskråningar og hindra erosjon ved at røter bind jordsmonnet og tar opp vatn. Kantvegetasjonen tar også opp næringsstoff frå avrenning frå omliggjande jordbruksareal og fungerer dermed som ein "buffer" for forureining til vassdraget. Det finst eit omfattande regelverk for å setje rammer for tiltak rundt kantvegetasjon, blant anna i vassressurslova, landbrukslovgivinga og plan- og bygningslova.

Klimautfordringar tiltaket kan bidra til å løyse:

  • Flaumdemping: Ved å redusere fart på vatnet
  • Erosjonskontroll: Ved å stabilisere elveskråningar
  • Temperaturregulering: Tre og vegetasjon bidreg til lokal klimaregulering ved å gi le mot regn, vind eller sterk sol og ved å redusere høge sommartemperaturar.

Korleis styrkar tiltaket naturmangfald

Vegetasjonen langs elvar har mykje å seie for det biologiske mangfaldet, både i vatn og på land. Buskar og tre langs elvar og bekker kan ha stort biologisk mangfald og vere levestad for ei rekkje ulike insekt, fuglar, amfibium og små pattedyr. Kantsoner har også fleire funksjonar som er viktige for fisk, spesielt med omsyn til mattilgang og habitat. Dei gir mellom anna skjul for fisken og regulerer temperatur. Kantvegetasjon i form av stadeigne trær og busker kan også redusere utbredelsen av framande artar.

Andre effektar tiltaket kan gi 

  • Forbetra luftkvalitet: Tre og annan vegetasjon fangar svevestøv, svoveldioksid (SO2) og nitrogendioksid (NO2) som kan vere skadeleg for menneske i store dosar

  • Støyreduksjon: Vatn og vegetasjon absorberer lydbølgjer.

  • CO2-opptak og lagring: Gjennom fotosyntesen blir CO2 lagra som karbon over og under bakken. Så mykje som 80% av karbonet som blir bunde blir lagra i jordsmonnet.

  • Naturoppleving, rekreasjon, mental og fysisk helse: Grøne omgivnader kan stimulere til auka fysisk aktivitet og redusere stress og psykisk helseplagar.

  • Utdanning og læring: Utvikling, leik og læring i og om natur stimulerer til kognitiv utvikling og motoriske ferdigheiter.

Nyttige lenker

Relevante berekraftsmål 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid