Naturbaserte løsninger (NBL) går ut på å løse samfunnsutfordringer gjennom å ta utgangspunkt i naturlige prosesser og økosystem. Det kan være sosiale, økonomiske eller miljømessige utfordringer, som klimaendringer, forurensing eller tap av natur. Naturbaserte løsninger kan være rene naturtiltak som bevaring eller restaurering av natur, eller de kan brukes i kombinasjon med mer tekniske, konstruerte tiltak, som for eksempel regnbed med naturlige vannplanter hvor man etterlikner naturlige prosesser og økosystem.

I tillegg til å løse samfunnsutfordringer og gi fordeler for naturmangfold, kan naturbaserte løsninger også gi en rekke andre positive effekter som for eksempel å binde karbon, gi bedre luftkvalitet, gi muligheter for rekreasjon og sosiale møteplasser. Naturbaserte løsninger bør utvikles gjennom inkluderende prosesser med innbyggerne.

I denne veilederen er søkelyset på naturbaserte løsninger som kan adressere utfordringer som følger av et klima i endring. Det kan for eksempel være utfordringer med flom, overvann, erosjon eller temperaturøkning.

Hierarki av kategorier

Naturbaserte løsninger for klimatilpasning kan deles inn i tre hovedkategorier:

  1. bevaring
  2. restaurering 
  3. etablering.

Figur 1 viser hvordan bevaring av eksisterende økosystem er prioritert over restaurering og etablering av nye tiltak. De tre kategoriene kan utfylle hverandre, samtidig gir hierarkiet en retning på hva bør prioriteres. Hierarkiet kan være særlig nyttig for prioritering av løsninger på et strategisk nivå, slik som når man vurderer mulighetene i en kommune i forbindelse med for eksempel kommuneplanen. Hierarkiet for naturbaserte løsninger speiler tiltakshierarkiet som brukes til å beskrive miljøkonsekvenser av tiltak i konsekvensutredninger. 

7 World bank (2021) A Catalouge of Nature-based Solutions for Urban Resilience. Washington DC. World Bank Group. 

Bevaring omfatter tiltak eller vedtak som sikrer at natur ikke blir bygd ned eller påvirka av jordbruk, skogbruk eller annen aktivitet, på en måte som reduserer evnen naturen har til å dempe de negative effektene av klimaendringene. Utviding av eksisterende verneområder og supplering av nye verneområder, bevaring av flomsletter, vernskog eller bevaring av grønne arealer i byene er eksempler på slike tiltak. Det er både billigere og bedre å unngå å ødelegge enn å prøve å gjenskape eller reparere komplekse økosystem. Bevaring av eksisterende robust natur med funksjonelle evner til å håndtere virkninger av klimaendringer er derfor det viktigste tiltaket i tråd med hierarkiet. 

Enkelte naturtyper som for eksempel våtmarksområder og kantsoner blir regna som spesielt viktige i for klimatilpasning fordi de blant annet har evnen til å håndtere vann og forebygge erosjon. Disse naturtypene bør vurderes svært nøye i arealplanleggingen slik at en tar vare på områdene og ikke bidrar til større sårbarhet for klimaendringene. Det er viktig å vurdere disse naturtypene både i arealplanleggingen i byer og tettsteder og i områdene rundt som lengre opp i nedbørsfeltet.

Naturrestaurering er tiltak som bidrar til å gjenopprette økosystem som har blitt forringa eller ødelagt. Åpning av vassdrag som tidligere har vært lukket eller lagt i rør, eller gjentetting av grøfter for å heve vasstanden i et myrområde som tidligere er drenert er eksempler på restaurering. Andre eksempler er restaurering av naturtyper som strandeng, sanddyner eller marine naturtyper.

Der det blir laget helt nye naturbaserte løsninger, som grønne tak, regnbed, vadi eller fangdammer snakker vi om etablering. Etablering av naturbaserte løsninger er ofte aktuelt i urbane områder eller jordbruksområder der det finnes få spor etter den opprinnelige naturen.

Naturbaserte løsninger gir økosystemtjenester

Økosystemtjenester er goder og tjenester vi får fra naturen som bidrar til menneskers velferd, direkte og indirekte. Hovedformålet med bruk av naturbaserte løsninger for klimatilpasning er å dempe de negative effektene av klimaendringer som flom, overvann, tørke eller hetebølge gjennom bruk av de regulerende egenskapene til naturen. 

Naturbaserte løsninger er likevel karakterisert ved at de ofte har flere funksjoner og er ofte kostnadseffektive, særlig når en vurderer alle effektene for samfunnet. De er positive for naturmangfold, kan gi en rekke positive ringvirkninger for nærmiljø og natur ved å forbedre luft-, vann- og jordkvalitet eller legge til rette for friluftsliv som gir bedre fysisk og psykisk helse. Naturbaserte løsninger kan bidra til å binde karbon, og naturlige element kan redusere stress hos oss mennesker og gi oss verdifulle inntrykk og opplevelser. Alle effektene er viktig å vurdere selv om de kan være krevende å tallfeste. 

I arealplanleggingen vil det være en fordel at bruk av naturbaserte løsninger for klimatilpasning sees i sammenheng med håndtering av andre miljøproblem som støy og luftforurensing, som kommunene også har et ansvar for. En slik helhetstenkning kan gi synergieffekter, blant annet for folkehelsa.

Se flere eksempler på naturbaserte løsninger for klimatilpasning her: Vassdrag - miljodirektoratet.no (obs på lenke og -tittel)

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid