M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Felles

4.4 Bærekraftskriteriene

Biodrivstoff og biobrensel som brukes til å oppfylle omsetningskravene må oppfylle kriterier for bærekraft, som angitt i produktforskriften § 3-5.

Bærekraftskriteriene innebærer krav til

  • reduksjon av klimagassutslipp (§ 3-6)
  • arealkriterier for biodiversitet (§ 3-7)
  • arealkriterier for arealer med høyt karbonlager (§ 3-8) og
  • andre arealkriterier (§ 3-9).

Biodrivstoff og biobrensel som er produsert av avfall og rester, unntatt rester fra jordbruk, akvakultur, fiskeri og skogbruk, skal kun oppfylle kravet til reduksjon av klimagassutslipp over livsløpet i § 3-6.

Omsetter plikter å dokumentere at biodrivstoffet oppfyller bærekraftskriteriene gjennom hele forsyningskjeden for biodrivstoffet, og underliggende data om oppfyllelse av bærekraftskriterier skal være tilgjengelig for Miljødirektoratet på forespørsel. Dette følger av produktforskriften § 3-10 siste ledd.

I praksis er det to måter å dokumentere at biodrivstoff og biobrensler oppfyller bærekraftskriteriene på:

  1. sertifisering under godkjent frivillig ordning, eller
  2. egen dokumentasjon.

Det er EU-kommisjonen som godkjenner såkalte "frivillige ordninger" for inntil fem år av gangen. Miljødirektoratet anser at dokumentasjonen for oppfyllelse av bærekraftskriteriene er tilstrekkelig for produkter hvor alle bærekraftskriteriene er kontrollert og hele forsyningskjeden er sertifisert under en eller flere EU-godkjente frivillige ordninger. Merk imidlertid at noen av de frivillige ordningene ikke dekker alle bærekraftskriteriene eller alle råstoff. I de tilfeller er omsetter pliktig til å fremskaffe egen dokumentasjon for det de frivillige ordningene ikke dekker. For at alle krav i produktforskriften kapittel 3 skal være kontrollert, må de frivillige ordningene også dekke massebalansesystem.

En liste over de til enhver tid godkjente frivillige ordningene er tilgjengelig på EU-kommisjonens hjemmesider. Her ligger også informasjon om hvilke bærekraftskriterier og råstoff disse er godkjent for.

Merk: Å fremskaffe egen dokumentasjon som bekrefter oppfyllelse av bærekraftskriteriene kan kreve betydelig innsats og en høyere grad av kompetanse fra den som rapporterer og revisoren. Dette kan være mer krevende sammenlignet med å benytte en frivillig ordning eller kjøpe produkter som allerede er sertifisert gjennom en frivillig ordning.

Miljødirektoratet anbefaler derfor at rapporteringspliktige benytter seg av en godkjent frivillig ordning. EU-kommisjonen godkjenner frivillige ordninger for inntil fem år av gangen.

Miljødirektoratet anser at dokumentasjonen for oppfyllelse av bærekraftskriteriene er tilstrekkelig for produkter hvor alle bærekraftskriteriene er kontrollert og hele forsyningskjeden er sertifisert under en eller flere EU-godkjente frivillige ordninger.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid