M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Felles

4.3 Regelverket skiller på ulike typer biodrivstoff

Biodrivstoff framstilles av biologisk råstoff, også kalt biomasse. Typen råstoff og produksjonsmetode har betydning for hvordan biodrivstoffet kan telles med i oppfyllelse av omsetningskravene og hvilke bærekraftskriterier som må oppfylles. Det er kun flytende biodrivstoff og biobrensler som er inkludert i omsetningskravene. Biogass skal holdes utenfor.

Konvensjonelle biodrivstoff framstilles av råstoff som også kan brukes til å produsere mat eller dyrefor (hovedsakelig landbruksvekster). Konvensjonelt biodrivstoff er i forskriften definert som biodrivstoff som ikke kan klassifiseres som avansert.

Avansert biodrivstoff kommer fra råstoff som ikke kan brukes som mat eller dyrefor, i all hovedsak rester og avfall. Råstoff som kan brukes til å oppfylle krav for avansert biodrivstoff og eventuell dobbeltelling er oppført i vedlegg V del A og del B til produktforskriften kapittel 3. Listen kommer fra fornybardirektivet.

Råstoff på del B-lista er modne råstoff basert på avfall og rester, og regnes som avanserte råstoff i Norge. Råstoffene er oppgitt i vedlegg V del B til forskriften. Per i dag er det kun animalske biprodukter i kategori I og II (animalsk fett som er uegnet til mat eller dyrefôr) og brukt frityrolje. Dette er råstoff som utnyttes i stor skala i dag og omdannes til biodrivstoff med moden teknologi.

Råstoff på del A-lista er et bredt spekter av mer teknologisk umodne råstoff, fra rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk, skogbruk og trebasert industri, i tillegg til enkelte biprodukter og energivekster. Disse er oppgitt i vedlegg V, del A til forskriften. Eksempler er matavfall, halm, tallolje og treflis fra treindustri, alger eller fangvekster. Slike råstoff er relativt kostbare å utnytte som biodrivstoff og har behov for videre teknologi- og verdikjedeutvikling.

Miljødirektoratet har vurdert flere råstoff som ikke er eksplisitt nevnt i produktforskriftens vedlegg V, og gitt en vurdering av hvorvidt disse inngår i råstoffkategoriene i vedlegg V. Se kapittel om råstoffvurderinger.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid