M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Felles

4.5 Krav om bruk av massebalansesystem

Det skal brukes et massebalansesystem ved rapportering på oppfyllelse av bærekraftskriterier. Massebalansesystemet skal sikre at opplysningene om bærekraft som rapporteres til Miljødirektoratet kan kontrolleres, og at opplysninger ikke telles dobbelt noe sted i biodrivstoffets forsyningskjede. Dette følger av produktforskriften § 3-10.

Hovedreglene for praktisering av massebalansesystemet er at:

  • Partier med råstoff eller biodrivstoff med ulike bærekraftsegenskaper kan blandes fysisk.
  • Opplysninger om partienes størrelse og bærekraftsegenskaper forblir knyttet til blandingen.
  • Summen av alle partier som trekkes ut av blandingen skal beskrives som å ha de samme bærekraftsegenskapene i de samme mengdene som summen av alle partier som tilføres blandingen.

Massebalansesystemet innebærer i praksis at partier med ulike bærekraftsegenskaper kan blandes, og at egenskapene på partiene som tas inn i en blanding kan allokeres til de ulike partiene som tas ut av blandingen.

Det må være fysisk forbindelse mellom alle ledd i forsyningskjeden til produktet som oppfyller bærekraftskriteriene. Det vil si at bærekraftsegenskaper skal være koblet til transaksjoner med fysiske produkter.

Massebalansesystemet skal gjøre det enklere å utnytte eksisterende infrastruktur. Hovedformålet er imidlertid å dokumentere bærekraftsegenskapene for biodrivstoff som omsettes og sikre at det ikke blir tatt ut mer biodrivstoff som oppfyller bærekraftskriteriene enn det de har ført inn på et bestemt geografisk område (for eksempel på et lager).

Det er også et krav at opplysninger om bærekraftsegenskaper skal forbli knyttet til blandingen. Dette følger av produktforskriften § 3-10 første ledd bokstav b.

Dersom bærekraftsegenskapene til et parti oppbevares på en tank med mye aktivitet over tid vil det ikke lenger være mulig å si at disse egenskapene er knyttet til blandingen. Miljødirektoratet anser det derfor som god praksis å benytte prinsippet om first in, first out.

Det skal være mulig for Miljødirektoratet å kontrollere systemet. Derfor må omsetter sørge for et kontrollerbart system for alt drivstoff de har omsatt. Dette innebærer blant annet at:

  • Omsetter må ha et system for bokføring av all dokumentasjon på bærekraftsopplysninger for alt drivstoff som føres inn og tas ut i et massebalansesystem.
  • Massebalansesystemet avgrenses til bestemte geografiske lokasjoner med klare grenser, og avgrenses i tid.
  • Balansen på hver enkelt lokasjon skal som minimum gjøres opp innenfor et kalenderår for å sikre oppfyllelse av omsetningskrav, men bør gjøres opp jevnlig, normalt ikke lenger enn 3 måneder.
  • Dokumentasjonen på bærekraftsopplysninger skal kunne spores bakover i forsyningskjeden for biodrivstoffet, f.eks. ved at dokumentasjon er spesifisert på kjøpsfaktura o.l.

Omsettere må forsikre seg om at alle ledd i forsyningskjeden for biodrivstoff også overholder kravene til massebalanse. Ved samlagring, dvs. at flere omsettere/aktører deler lagerinfrastruktur, skal hver enkelt omsetter ha kontroll over sitt eget massebalansesystem.

Massebalansen skal også ha vært gjenstand for uavhengig revisjon etter produktforskriften § 3-11.

I kapitlet om massebalanse gis mer utfyllende beskrivelse av krav til massebalansesystem, inkludert retningslinjer og eksempler for praktisering av massebalanse, informasjon om hvilke opplysninger som skal bringes videre i forsyningskjeden og hvilke opplysninger som skal oppbevares i forsyningskjeden.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid