M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Felles

4.6 Krav til uavhengig revisjon

Produktforskriften § 3-11 stiller krav til at rapporteringen etter § 3-10 skal ha vært gjenstand for uavhengig revisjon av tilstrekkelig kvalitet før innsendingen til Miljødirektoratet. Hensikten med dette er å gi en rimelig sikkerhet for at opplysningene som rapporteres er korrekte, og i samsvar med kravene i forskriften.

Revisjonen skal omfatte alle opplysninger i rapporten, inkludert relevant underliggende dokumentasjon. Underliggende dokumentasjon vil være for eksempel dokumentasjon på sertifisering gjennom frivillig ordning, eller annen dokumentasjon på oppfyllelse av de ulike bærekraftskriteriene. Forskriftens krav og retningslinjer gitt i denne veilederen skal kontrolleres.

Revisor skal som minimum kontrollere:

  1. At omsatte partier oppfyller bærekraftskriteriene:

    a. minstekrav til reduksjon av klimagassutslipp (§ 3-6)
    b. arealkriteriene (§§ 3-7 til 3-9)

  2. Klassifiseringen av råstoff
  3. System for massebalanse (§ 3-10 første ledd).

Dokumentasjon av bærekraftskriteriene og system for massebalanse skal være kontrollert for alle aktørene i verdikjeden. For partier som er omfattet av frivillige ordninger er denne kontrollen allerede gjort. Det betyr at omfanget av revisjonen derfor må være mer grundig der omsettere har brukt egen dokumentasjon. Kontrollen og dokumentasjonen ved egen dokumentasjon skal gi like god sikkerhet som ved bruk av en frivillig ordning.

Dokumentasjonen på revisjon skal være en revisorbekreftelse etter revisorloven § 1-2 andre ledd bokstav a. Kapittlet 12 om krav til revisjon omtaler krav, omfang og kriterier for revisjon og revisorbekreftelse. Omsetters plikter i forbindelse med revisjon er også omtalt.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid