M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Felles

4.7 Mulighet for samlet oppfyllelse

Produktforskriften åpner for at omsettere kan samarbeide for å oppfylle et omsetningskrav. Dette følger av produktforskriften § 3-4.

Samlet oppfyllelse har noen forutsetninger:

  • Samarbeidet må som hovedregel være innenfor samme omsetningskrav. En omsetter i luftfart kan for eksempel ikke inngå avtale om samlet oppfyllelse med en omsetter i veitrafikk. Etter andre ledd åpnes det likevel for samlet oppfyllelse mellom omsetningskravene til veitrafikk og andre formål.
  • Den parten som avgir volum må først sørge for å ha oppfylt sitt eget omsetningskrav før den overfører overskytende volum til andre.
  • Både den som avgir volum og den som mottar må rapportere overføringen. Dette skjer på en egen side i rapporteringsskjemaet.

Det er opp til omsetterne om de ønsker å inngå avtaler seg imellom om samlet oppfyllelse. Den enkelte omsetter har et selvstendig ansvar for å oppfylle egne omsetningskrav. Hvis to eller flere virksomheter inngår en avtale om samlet oppfyllelse, og denne ikke blir overholdt av en eller flere parter, er dette et anliggende virksomhetene imellom.

Ved samlet oppfyllelse blir volumet det er inngått samlet oppfyllelse om inkludert i telleren ved beregning av oppfyllelse av omsetningskrav. Nevneren, som er total omsatt mengde drivstoff, endres ikke. Det vil si at for omsetteren som avgir volum i samlet oppfyllelse, blir volumet trukket fra i telleren. For omsetteren som mottar volum i samlet oppfyllelse blir dette lagt til i telleren.

Beregningen av omsetningskravene ved samlet oppfyllelse er vist med formelen under:

Omsettere i veitrafikk må gjøre om til literekvivalenter.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid