M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - klassifisering av råstoff

11.2 Avfall og rester

Definisjon av avfall og rester som er unntatt deler av bærekraftskriteriene.

For at råstoff skal omfattes av unntaket fra dokumentasjon av arealkriteriene og regnes å ha klimagassutslipp lik null i prosessene i livssyklusen som skjer før innsamlingen av disse råstoffene, må råstoffet klassifiseres som avfall eller visse typer rester.

Produktforskriften § 3-2 punkt d) definerer avfall som ethvert stoff eller materiale som innehaveren kvitter seg med eller har til hensikt eller er forpliktet til å kvitte seg med. Dette inkluderer for eksempel husholdningsavfall. Råvarer som bevisst har blitt endret for å regnes som avfall, skal ikke anses som avfall. Dette inkluderer for eksempel å blande rene fraksjoner med avfallsfraksjoner og bevisst lagring av råstoffet til etter holdbarhetsdatoen. I begge disse tilfellene har råvaren blitt endret bevisst for å "skape" et avfall og slike råstoffer vil derfor ikke godkjennes som å oppfylle definisjonen av avfall i forskriften.

Rester er fremstilt i en prosess som primært tar sikte på å fremstille noe annet. Restproduktet må ikke være et direkte mål med produksjonsprosessen og prosessen må ikke ha vært endret bevisst for å produsere restproduktet. Med unntak av rester fra jordbruk, akvakultur, fiskeri og skogbruk, må ikke rester oppfylle arealkriteriene.

Hvis et produkt ikke er hovedproduktet i en produksjonsprosess, men heller ikke kan klassifiseres som avfall eller rester i henhold til definisjonene over, regnes de som biprodukter fra produksjonsprosesser. Det vil si at biproduktet oppstår som en betydelig del av produksjonsprosessen og/eller at prosessen er endret for å øke mengden eller kvaliteten på biproduktet. Biodrivstoff som er fremstilt av biprodukter har ingen unntaksregler og må dermed oppfylle arealkriteriene, og klimagassutslippene fra hele livsløpet skal inkluderes for å oppfylle av kravet til klimagassutslipp.

Eksempler til illustrasjon – biprodukt eller rest?

Noen eksempler på hvordan hvordan skillet mellom biprodukt og rest avgjøres.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid