M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - krav til revisjon

12 Krav til uavhengig revisjon

Gjennomgang av krav for den revisjonen som en uavhengig revisor skal foreta av opplysningene i omsetters rapport.

I dette kapitlet går vi gjennom hvilke krav som stilles til en uavhengig revisor, hva revisor skal kontrollere, hvordan kontrollen skal gjennomføres og minstekrav til revisorbekreftelse. Det inneholder også krav til både omsetter og revisor i forbindelse med revisjon.

Dette følger av produktforskriften § 3-11 som stiller krav til at rapporteringen etter § 3-10 skal ha vært gjenstand for en uavhengig revisjon av tilstrekkelig kvalitet før innsendingen til Miljødirektoratet.

Forskriften krever at en uavhengig revisjon er gjennomført før den årlige rapporteringen om oppfyllelse av bærekraftskriteriene for biodrivstoff og flytende biobrensel sendes inn til Miljødirektoratet innen 31. mars. Hensikten med dette er å gi en rimelig sikkerhet for at opplysningene som rapporteres er korrekte, og i samsvar med kravene gitt i forskriften og de utdypende forklaringene i denne veilederen.

Dokumentasjon på revisjon skal være en revisorbekreftelse etter revisorloven § 1-2 andre ledd bokstav a og b.

I de tilfeller der biodrivstoffet eller det flytende biobrenselet allerede er sertifisert gjennom en frivillig ordning vil revisor kunne basere seg på dette. Forhold som er dekket av en frivillig ordning er allerede underlagt uavhengig revisjon, og det er ikke nødvendig å verifisere forhold som allerede er kontrollert ytterligere. I de tilfeller der biodrivstoffet eller det flytende biobrenselet ikke er sertifisert gjennom en frivillig ordning skal det gjøres en mer omfattende, særskilt kontroll. Kontrollen kan gjøres via risikobaserte stikkprøver, og alle data vil normalt ikke bli kontrollert. Revisor må legge til grunn alle relevante krav gitt i forskriften og retningslinjer gitt i denne veilederen for å gjøre en slik særskilt kontroll.

Dette omtales nærmere i kapittel 12.3.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid