M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - krav til revisjon

12.3 Hva skal revisor kontrollere?

Revisjonen skal omfatte alle opplysninger i rapporten, inkludert relevant underliggende dokumentasjon. Underliggende dokumentasjon vil være for eksempel dokumentasjon på sertifisering gjennom frivillig ordning, eller annen dokumentasjon på oppfyllelse av de ulike bærekraftskriteriene. Forskriftens krav og retningslinjer gitt i denne veilederen skal kontrolleres.

Revisor skal som minimum kontrollere:

 1. At omsatte partier oppfyller bærekraftskriteriene:
  1. minstekrav til reduksjon av klimagassutslipp (§ 3-6)
  2. arealkriteriene (§§ 3-7 til 3-9)
 2. Klassifiseringen av råstoff
 3. System for massebalanse (§ 3-10 første ledd).

Dokumentasjon av bærekraftskriteriene og system for massebalanse skal være kontrollert for alle aktørene i verdikjeden. For partier som er omfattet av frivillige ordninger er denne kontrollen allerede gjort. Det betyr at omfanget av revisjonen derfor må være mer grundig der omsettere har brukt egen dokumentasjon. Kontrollen og dokumentasjonen ved egen dokumentasjon skal gi like god sikkerhet som ved bruk av en frivillig ordning. Dokumentasjonen på revisjon skal være en revisorbekreftelse etter revisorloven § 1-2 andre ledd bokstav a.

Revisjonen skal gjennomgå underliggende dokumentasjon for alle de opplysninger som omsetter har oppgitt i rapporteringsskjemaet til Miljødirektoratet. 

Dette inkluderer å kontrollere følgende opplysninger for hvert parti biodrivstoff/flytende biobrensel:

 • Type biodrivstoff/flytende biobrensel.
 • Volum biodrivstoff/biobrensel.
 • Hvilket råstoff partiet er laget av.
 • Opprinnelsesland for råstoff.
 • Vurderinger av om råstoff kan klassifiseres som avanserte.
 • Kontroll av sertifisering: Hvilke bærekraftskriterier dette dekker, om alle de nødvendige aktørene er sertifisert, gyldighet av sertifisering.
 • Er det tilfredsstillende dokumentert at området der råstoffet er dyrket i januar 2008 ikke hadde slik status eller egenskaper som beskrives i et eller flere av arealkriteriene i § 3-7, § 3-8 og § 3-9.
 • Dersom området der råstoffet er dyrket i januar 2008 hadde slik status eller egenskaper som beskrives i et eller flere av kriteriene i § 3-8 og § 3-9, er det tilfredsstillende dokumentert at denne statusen ikke er endret etter januar 2008?
 • Valg av metode for beregning av klimagassutslipp. Er metoden i henhold til Figur 8-1?
 • Hvis egen beregning av klimagassutslipp:
  • Er en anerkjent standard benyttet?
  • Hvis bonus som følge av bruk av biomasse fra utbedret forringet mark, er benyttet – kan dette forholdet dokumenteres?
  • Hvis faktor for klimagassbesparelse fra karbonlagre i jorden gjennom forbedret landbruksforvaltning er benyttet – kan dette forholdet dokumenteres?
 • Er det tilfredsstillende dokumentert at kravene til massebalansesystem er overholdt?


Underliggende dokumentasjon for opplysningene nevnt ovenfor, inkludert dokumentasjon på overholdelse av bærekraftsegenskapene, kan bli værende hos den aktør i forsyningskjeden som dokumentasjonen angår. Dokumentasjonen trenger derfor ikke sendes videre i forsyningskjeden. All dokumentasjon skal imidlertid gjøres tilgjengelig i forbindelse med revisjon. Dette kan f.eks. være kart, fakturaer, opplysninger om klimagassutslipp, sertifikater m.m. Ved den stikkprøvebaserte kontrollen vil revisor kunne arbeide seg bakover i forsyningskjeden ved hjelp av de opplysningene som er gitt videre i overensstemmelse med massebalansesystemet. Det er derfor hensiktsmessig at omsetter har sikret seg om at aktørene i forsyningskjeden samarbeider om å videreformidle disse opplysningene.

For å sikre en vellykket revisjon anbefales det at omsetter tar kontakt med en revisor på et tidlig tidspunkt. Dette for å sikre at nødvendige opplysninger blir etterspurt ved levering av produkter, og at all nødvendig dokumentasjon og nødvendige systemer er på plass.

Relatert regelverk

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid