M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - massebalansesystemet

10.3 Opplysninger som bringes videre i forsyningskjeden

I forsyningskjeden skal hver aktør gi videre opplysninger om produktenes bærekraftsegenskaper til neste ledd i kjeden.

Underliggende dokumentasjon for oppfyllelse av bærekraftskriteriene (for eksempel kart, klimagassberegninger, regnskap for massebalanse, system for klassifisering av avanserte råstoff m.m.) kan bli værende hos den aktøren i kjeden som dokumentasjonen gjelder, og trenger ikke videresendes til de neste leddene i forsyningskjeden. All dokumentasjon skal imidlertid oppbevares og gjøres tilgjengelig hvis det er nødvendig i forbindelse med revisjon.

Opplysningene som skal sendes videre gjennom forsyningskjeden er opplysninger som er nødvendige for at omsettere skal kunne oppfylle den årlige rapporteringsforpliktelsen knyttet til biodrivstoff overfor Miljødirektoratet.

Omsetteren som rapporterer til Miljødirektoratet, er ansvarlig for å motta tilstrekkelige opplysninger fra hele biodrivstoffets forsyningskjede. Opplysningene som bringes videre må være tilstrekkelige til at den som rapporterer til Miljødirektoratet kan gjøre dette i henhold til den metoden som bærekraftskriteriene er dokumentert på, se kapittel 9 om bærekraftskrav og dokumentasjon.

Dette kapittelet beskriver hvilke opplysninger som skal bringes videre til neste trinn i forsyningskjeden, helt fram til omsetteren som er rapporteringspliktig til Miljødirektoratet. Dokumentasjonen på bærekraftsopplysninger skal kunne spores bakover i forsyningskjeden for biodrivstoffet. Det betyr at det må være mulig å koble en transaksjon med biodrivstoff til et sett bærekraftsopplysninger, f.eks. ved at dokumentasjon er spesifisert på kjøpsfaktura.

Opplysninger som må bringes videre for hvert parti biodrivstoff er:

 • Kjøpers navn og adresse.
 • Dato for utstedelse av faktura.
 • Beskrivelse av produktet.
 • Mengden (volum eller masse) produkt solgt.
 • Hvilket råstoff produktet er laget av.
 • Opprinnelsesland for råstoffet.
 • Navn på frivillig sertifiseringsordning (hvis en frivillig ordning er brukt).
 • Nøkkelopplysninger om bærekraftsegenskaper:
  • Informasjon om klimagassutslipp (f.eks. standardverdi for klimagassbesparelse).
  • Bekreftelse på at arealkriteriene er oppfylt.

I tillegg vil det være nødvendig med ytterligere opplysninger, avhengig bl.a. av om partiet er sertifisert under en godkjent frivillig ordning, hvorvidt partiet er produsert innenfor EU/EØS, og hvilken type råstoff som er benyttet. Styrende for dette vil være hva slags råstoff og produkt det gjelder, hvordan klimagassbesparelse skal dokumenteres og så videre. Hvis en aktør kjøper et parti som ikke er sertifisert av en frivillig ordning vil det være behov for at flere opplysninger bringes videre, enn om partiet var sertifisert.

Eksempler på opplysninger som kan være nødvendige å bringe videre:

 • Arealanvendelse 1. januar 2008 for området der råstoffet er dyrket, samt arealanvendelsen på høstingstidspunktet. (For å dokumentere oppfyllelse av arealkriteriene.)
 • Hvilket NUTS-2 område4 råstoffet er dyrket i. (Hvis råstoffet er dyrket i EØS-området, og aggregert standardverdi for klimagassutslipp ønskes benyttet.)
 • Opplysninger til bruk for beregning av klimagassutslipp. (Hvis aktøren som rapporterer til Miljødirektoratet skal benytte egen beregning for å dokumentere oppfyllelse av minstekrav til klimagassutslipp.)
 • Opplysning om råstoffet er behandlet som avfall eller en type rest som er unntatt fra deler av bærekraftskriteriene.
 • Opplysning om det i beregning av klimagassutslipp er benyttet bonusfaktor som følge av bruk av biomasse fra utbedret forringet mark (eB). (Hvis denne faktoren er inkludert i beregningen av klimagassutslipp gjort av en tidligere aktør i forsyningskjeden, og resultatet fra beregningen skal brukes i rapporteringen til Miljødirektoratet.)
 • Opplysning om det i beregning av klimagassutslipp er benyttet faktor for beregning av klimagassbesparelse fra karbonlagre i jorden gjennom forbedret landbruksforvaltning (esca). (Hvis denne faktoren er inkludert i beregningen av klimagassutslipp gjort av en tidligere aktør i forsyningskjeden, og resultatet fra beregningen skal brukes i rapporteringen til Miljødirektoratet.)
 • Opplysninger om tiltak som er truffet for vern av jord, vann, luft med mer etter forskriftens § 3-10 andre ledd. (Hvis partiet ikke er sertifisert av en frivillig ordning som dekker dette punktet.)
 • Opplysninger om produksjonsprosess for biodrivstoff. (Hvis disaggregert standardverdi ønskes benyttet, og det er ulik standardverdi for ulike produksjonsprosesser.)

Merk: Hvis aktøren som rapporterer til Miljødirektoratet skal benytte egen beregning for å dokumentere oppfyllelse av minstekrav til klimagassutslipp bør aktøren sette seg inn i beregningsmetoden omtalt i kapittel 9 om bærekraftskrav og dokumentasjon på forhånd. Det kan bli nødvendig å bringe en omfattende mengde opplysninger videre i forsyningskjeden for at egen beregning skal være mulig. Ved å gjøre seg kjent med beregningsmetoden på forhånd vil den omsetter kunne spesifisere til sine leverandører hvilke opplysninger som trengs for å kunne gjøre beregningen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid