M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Sjøfart

7 Omsetningskravet i sjøfart

1. oktober 2023 ble det innført et omsetningskrav for avansert biodrivstoff og flytende biobrensler til fartøy og akvakulturanlegg, heretter kalt sjøfart. Kravet er på 6 volumprosent. Det er kun avansert biodrivstoff, framstilt av råstoff oppført i produktforskriften kapittel 3 vedlegg V del A og del B, som kan telle med i oppfyllelsen av omsetningskravet i luftfart. Miljødirektoratet har i tillegg vurdert flere råstoff som avanserte som ikke er eksplisitt nevnt i vedlegg V, se kapittel om råstoffvurderinger. Det er ingen dobbelttelling ved beregning av kravet.

Omsetningskravet for sjøfart vil i 2023 gjelder for drivstoff som er omsatt i perioden 1. oktober til og med 31. desember. Drivstoff omsatt før 1. oktober skal ikke telles med i omsetningskravet for 2023.

Fartøy er definert som

  • fiske- og fangstfartøy
  • fartøy i næring
  • spesialskip til oppdrag på kontinentalsokkelen 
  • offentlige fartøy som ikke er i næring.

Akvakulturanlegg er anlegg eller installasjon i sjø, som har tilknytning til oppdrett av akvakulturdyr.

Spesialskip til oppdrag på kontinentalsokkelen er definert i særavgiftsforskriften § 4-4-3 (4). Forsvarets skip anses som offentlige fartøy som ikke er i næring.  Fiske og fangst i fjerne farvann, som definert i særvgiftsforskriften § 4-4-2, er omfattet.

Unntak

Kravet gjelder ikke flytende drivstoff og flytende brensler som går til fartøy i utenriks fart og innretninger på kontinentalsokkelen, som definert i særavgiftsforskriften § 4-4-1 (3) og særavgiftsforskriften § 4-4-3 (3). Dette innebærer for eksempel at fiskefartøy i utenriksfart ikke er omfattet av kravet.

Fritidsbåter inngår ikke i definisjonen av fartøy, og er derfor ikke omfattet av omsetningskravet for sjøfart. Drivstoff til fritidsbåter er omfattet av omsetningskravet for andre formål.

Hva som omfattes av omsetningskravet for sjøfart, hva som er unntatt kravet og avgrensning mot omsetningskravet for andre formål, er illustrert i Figur 1.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid