En virksomhet som skal søke om en driftskonto i klimakvoteregisteret må eie en kvotepliktig installasjon. Installasjonen må også ha fått en tillatelse til kvotepliktige utslipp fra Miljødirektoratet. Alle virksomheter må søke om én driftskonto for hver av sine kvotepliktige installasjoner.

Hvis du skal ha driftskonto for skipsoperatører klikker du her.

Bruk av kontoen

En driftskonto i klimakvoteregisteret er nødvendig for å rapportere årlige utslipp av klimagasser og gjennomføre det årlige oppgjøret av klimakvoter. Kontoen kan i tillegg benyttes til å motta/overføre klimakvoter fra/til andre kontoer i klimakvoteregisteret.  

Årlig gebyr

Hver kontohaver må betale et årlig gebyr for å eie en konto i Det norske registeret for klimakvoter. Gebyrsatsen reguleres i samsvar med klimakvoteforskriften § 9-6.

I tillegg er det et forslag om å endre klimakvoteforskriften § 9-6 slik at kontohavere må betale et gebyr for å åpne driftskonto (herunder driftskonto for skipsoperatører). Forslaget er på høring med høringsfrist 1. februar 2024.

 

Krav til søknad og dokumentasjon

Miljødirektoratet stiller følgende krav til søknad om driftskonto:

En virksomhet som skal søke om en driftskonto må eie en kvotepliktig installasjon som definert i klimakvoteforskriften § 1-3. Installasjonen må ha fått en tillatelse til kvotepliktige utslipp fra Miljødirektoratet. Tillatelsen må lastes opp i søknaden. 

Ta kontakt med din saksbehandler i Miljødirektoratet hvis du har spørsmål om tillatelsen.

Minst to personer må oppnevnes og godkjennes av Miljødirektoratet som virksomhetens kontorepresentanter.

  • begge personene må være over 18 år
  • begge personene må søke om å være kontorepresentant
  • begge personene må bli godkjent som kontorepresentant av Miljødirektoratet
  • minst én kontorepresentant må være bosatt i Norge.

Trykk her for å se hvordan man søker om å bli kontorepresentant.

Virksomheten må legge ved et dokument som bekrefter konsernstrukturen. Dokumentet må inneholde informasjon om alle morselskap, søsterselskap og eventuelle datterselskaper.

Dokumentet må være signert av noen som jobber i selskapet som søker om konto, men vi stiller ingen krav til type signatur. Om vi mottar en kopi av dette dokumentet i posten, og det kommer fra et EØS-land utenfor Norge, er det krav om at dokumentet er sertifisert som en rett kopi av notarius publicus. Dersom det er et dokument fra et land utenfor EØS er det krav om både attestering av notarius publicus og legalisering, for eksempel med apostille.

 

 

Alle virksomheter som har et LEI-nummer, må legge dette både i søknadsskjema og i klimakvoteregisteret. Klimakvoter i EUs klimakvotesystem er definert som et finansielt instrument under MIFID II-regelverket i EU.

Alle som handler kvoter fra et verdipapirforetak, må ha et LEI-nummer. Verdipapirforetaket må rapportere all handel med klimakvoter til Finanstilsynet.

Virksomheter som bare skal kjøpe klimakvoter for å levere inn disse til oppgjør av kvoteplikt, trenger ikke et LEI-nummer.

Finanstilsynet - Retningslinjer for bruk av LEI-nummer

Miljødirektoratet stiller krav til både norske og utenlandske dokumenter som benyttes til vedlegg i en kontorepresentant- eller kontosøknad.

Attestering

Alle dokumenter, både norske og utenlandske, må være attestert av en person som har fullmakt til dette for virksomheten. 

Fysisk signerte/attesterte dokumenter må sendes i posten.

Dokumenter som krever signatur og som lastes opp digitalt må ha digitale signaturer. Vi godtar ikke skannede versjoner av en signatur. Den digitale signaturen må lages gjennom en av EUs godkjente signaturleverandører, som du kan finne her: eIDAS Dashboard (europa.eu) 

Dokumenter som signeres digitalt kan lastes opp i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter eller på e-post (merk at epost alltid sendes usikret/ukryptert).  

En attestering kan ikke være eldre enn tre måneder. 

En fullmaktsgiver i en virksomhet kan gi en person myndighet/fullmakt til å operere på vegne av virksomheten.


Følgende tre roller kan fungere som fullmaktsgiver:

  • Administrerende direktør
  • Styreleder
  • Innehaver av en virksomhet


Dersom fullmaktsgiver selv vil være kontorepresentant, trenger hen ikke å gi fullmakt til seg selv.

 

Elektronisk opplasting av dokumenter

Dokumenter som lastes opp elektronisk må være digitalt signert. 

Spesielle krav til utenlandske dokumenter

Originale, utenlandske dokumenter kan sendes til Miljødirektoratet med vanlig postgang. Dersom de attesteres elektronisk kan de sendes på e-post. 

Dersom dokumentet er en kopi og fra et EØS-land utenfor Norge er det krav om at dokumentet sertifiseres som en rett kopi av notarius publicus. Om det er et dokument fra et land utenfor EØS er det krav om både attestering av notarius publicus og legalisering, for eksempel med apostille. Attesteringen og legaliseringen kan ikke være eldre enn tre måneder fra søknadstidspunktet.

Det er også et krav om at dokumentet er oversatt av en offentlig godkjent translatør til engeslk eller et skandinavisk språk dersom dokumentet ikke er skrevet på et av de nevnte språkene. 

Oversettelse

Dersom det originale dokumentet er skrevet på et annet språk enn norsk, svensk, dansk eller engelsk må det oversettes til ett av disse språkene av en offentlig godkjent translatør før oversendelse til Miljødirektoratet. De oversatte dokumentene må også attesteres og legaliseres med apostille.

Notarialbekreftelse/apostille

Alle dokumenter som er utstedt av utenlandske myndigheter, må være bekreftet av landets Notarius publicus, samt at de må være påført en apostille for å kunne godkjennes av Miljødirektoratet.

Legalisering

Dersom landet som dokumentet er utstedt i, ikke har undertegnet Haag konvensjonen, må dokumentene legaliseres.

Slik går du fram for å søke om driftskonto

Følg stegene under i kronologisk rekkefølge. Alle stegene må være gjennomført før en kontosøknad er komplett, men kontosøkere og kontorepresentanter som Miljødirektoratet har godkjent tidligere, kan hoppe over noen av stegene.

Miljødirektoratet starter saksbehandling så snart søknaden er komplett.  Saksbehandlingstid er satt til maksimalt 20 virkedager.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid