Luftforurensning

For å oppfylle kravene i KU-forskriften må en konsekvensutredning for luftforurensning minimum inneholde:

  • en innledning med beskrivelse av nullalternativ, alternativer og influensområde (punkt 6.1.4)
  • en vurdering av luftkvalitet med bruk av eksisterende beregninger fra tilgjengelige lufttjenester, ev. dokumentere behov for ytterlige nye stedsspesifikke beregninger.
  • dokumentasjon på forutsetninger for beregningene og usikkerhet. Beregningene presenteres med kart og tabeller (punkt 6.2.1)
  • en vurdering av tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense og hvis mulig kompensere for vesentlige skadevirkninger (§ 23)
  • en vurdering av konsekvensen av det planlagte tiltaket (punkt 6.2.3)

Til slutt presenteres fagutredningen i et kortfattet sammendrag av konsekvens med rangering av alternativer og vurdering av usikkerhet (punkt 6.3).

Det er utarbeidet en mal for konsekvensutredning for luftforurensning i henhold til denne veilederen (link).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid