Miljøovervåking og kartlegging (VMK)

Seksjonen innhenter kunnskap om miljøtilstand og har ansvar for omfattende kartleggingsoppdrag om naturmangfold. Vi koordinerer Miljødirektoratets arbeid opp mot Norges forskningsråd og nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer i institutt- og universitetssektoren.

Seksjonen har en koordinerende rolle for alle overvåkingsprogrammer og kartlegging i Miljødirektoratet. I tillegg har vi ansvar for presentasjon av Naturindeks for Norge og Miljøprøvebanken, og for å rapportere og bruke norske miljødata internasjonalt. Seksjonen har koordinerende ansvar for utvikling og etablering av fagsystem for økologisk tilstand. I tillegg til å utforme, lyse ut og følge opp kartlegging av naturtyper har seksjonen koordineringsansvar for arbeidet med økologisk grunnkart.

Vi deltar også i internasjonalt miljøovervåkingssamarbeid og internasjonale oppdrag på miljøovervåking.

Seksjonen har ansvar for Miljødirektoratets rolle som rådgiver overfor Kriseutvalget for atomberedskap.