M-2565

Handlingsplan for åpen grunnlendt kalkmark

– og tilhørende artsmangfold i perioden 2023-2037

Åpen grunnlendt kalkmark er et viktig leveområde for en sjettedel av Norges karplanter og over 100 rødlistede arter; blant annet den prioriterte arten dragehode, karakteristiske trua arter, kalklaver og et mangfold av sjeldne sopper og insekt hvor det skjer flere nyoppdagelser av arter for Norge og Norden.

Åpen grunnlendt kalkmark er en 'sterkt truet' (EN) naturtype i Norge, og ble i 2020 utpekt som en utvalgt naturtype. For å følge og koordinere arbeidet med åpen grunnlendt kalkmark er det derfor blitt utarbeidet en handlingsplan som skal ivareta og bedre tilstanden for åpen grunnlendt kalkmark. Gjennom å bevare et nettverk av slike arealer i nødvendig omfang og god tilstand bidrar en handlingsplan for åpen grunnlendt kalkmark til å ta vare på dette artsmangfoldet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid