Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Forbrenningsanlegg etablert før 20. desember 2021

Utslippsgrenseverdiene for forbrenningsanlegg etablert før 20. desember 2021 endres i 2025 eller 2030 (§ 27-10).

Forbrenningsanlegg, unntatt motorer og gassturbiner, som er satt i drift før 20. desember 2021, skal overholde de utslippsgrenseverdier for utslipp til luft av SO2, NOx, CO og støv som fremgår av forskriftens vedlegg 2 del 1 tabell 1 fram til nye grenseverdier blir gjeldende i 2025 og 2030.

Hvorvidt grenseverdiene endres i 2025 eller 2030 avhenger av størrelsen på forbrenningsanlegget.

Dette gjelder for forbrenningsanlegg som er i drift mer enn 500 timer per år. Se nærmere om unntak fra utslippsgrenseverdier for forbrenningsanlegg med begrenset driftstid under unntak for anlegg med begrenset driftstid.

27-10 første ledd forstås som følger:

  1. Utslippsgrenseverdiene i vedlegg 2 del 1 tabell 1 gjelder inntil punkt 2 eller 3 i denne punktlisten kommer til anvendelse. Merk at utslippsgrenseverdiene i tabell 1 er angitt for "enhetsstørrelse", slik det opprinnelig var i forskriften som trådte i kraft i 2010 (se fotnote 1 til tabellen).
  2. Senest fra 1. januar 2025 gjelder utslippsgrenseverdiene i vedlegg 2, del 1 tabell 2 for anlegg med nominell tilført termisk effekt over 5 MW.
  3. Senest fra 1. januar 2030 gjelder utslippsgrenseverdiene i vedlegg 2, del 1 tabell 3 for anlegg med nominell tilført termisk effekt til og med 5 MW.

Summeringsregelen i § 27-7 gjelder ikke for forbrenningsanlegg satt i drift før 20. desember 2021. Selv om flere eksisterende forbrenningsanlegg deler felles skorstein skal hvert enkelt forbrenningsanlegg overholde utslippsgrenseverdiene som gjelder for deres respektive anleggsstørrelse fra henholdsvis 2025 og 2030.

Siden overgangen til nytt sett med utslippsgrenser kan kreve tilpasninger ved anlegget, er det gitt fleksibilitet om tidspunkt for overgangen til nye utslippsgrensene.

Dersom virksomheten vil gå over til nytt sett med utslippsgrenser før den endelige fristen henholdsvis 1. januar 2025 og 1. januar 2030, skal virksomheten informere forurensningsmyndigheten om dette (§ 27-16 andre ledd).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid