Nye forbrenningsanlegg etablert etter 19. desember 2021

Utslippsgrenser for nye forbrenningsanlegg etablert etter 19. desember 2021 (§ 27-11).

Forbrenningsanlegg, unntatt motorer og gassturbiner, satt i drift etter 19. desember 2021, skal overholde de utslippsgrenseverdier for utslipp til luft av SO2, NOx og støv som fremgår av vedlegg 2, del 2 tabell 1.

Dette gjelder for forbrenningsanlegg som er i drift mer enn 500 timer per år. Se nærmere om unntak fra utslippsgrenseverdier for forbrenningsanlegg med begrenset driftstid.

Det er anleggets samlede kapasitet i henhold til summeringsregelen som bestemmer hvilke utslippsgrenseverdier som den totale installasjonen må overholde.

Se mer om bestemmelse av kapasitet for forbrenningsanlegg etablert etter 19. desember 2021.

Et nytt forbrenningsanlegg består av to nye enheter som brenner fast biomasse på henholdsvis 4 MW og 8 MW, som deler eller kan dele en felles skorstein.

Summeringsregelen innebærer at de to enhetene må betraktes som ett enkelt forbrenningsanlegg med en samlet kapasitet på 12 MW (4 MW + 8 MW).

Hele anlegget må overholde utslippsgrenseverdiene for fast biomasse for forbrenningsanlegg større enn 5 MW og til og med 20 MW.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid