Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Utslippsgrenseverdier for motorer og gassturbiner

Utslippsgrenseverdier for motorer og gassturbiner (§ 27-12)

Motorer og gassturbiner etablert før 20. desember 2021 skal overholde utslippsgrenseverdier for utslipp til luft av SO2, NOx og støv som framgår av vedlegg 2, del 1 tabell 4.

Utslippsgrenseverdiene trer i kraft for disse først fra 2025 eller 2030 (avhengig av størrelse), se mer om når trer reglene i kraft for ulike anlegg om overgangsbestemmelser.

Motorer og gassturbiner etablert etter 19. desember 2021 skal overholde de utslippsgrenseverdier for utslipp til luft av SO2, NOx og støv som framgår av vedlegg 2, del 2 tabell 2.

Dette gjelder for forbrenningsanlegg som er i drift mer enn 500 timer per år. Se mer om unntak fra utslippsgrenseverdier for forbrenningsanlegg med begrenset driftstid.

Det skal gjøres en summering av kapasitet i henhold til § 27-7 når man ser på utslippsgrenseverdiene for nye anlegg. Mer om bestemmelse av kapasitet for forbrenningsanlegg etablert etter 19. desember 2021.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid