Hvorfor planlegge markaområdene?

Markaområdene bør planlegges først og fremst for å ivareta friluftslivsinteressene og legge til rette for økt deltakelse i friluftsliv i tråd med nasjonale mål for friluftslivspolitikken. Regjeringen skriver i Meld. St. 18 (2015-2016), Friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet (pdf) at markaområdene er blant de aller viktigste friluftslivsområdene i landet, men også at forvaltningen av markaområdenebyr på mange utfordringer på grunn av konflikter mellom friluftsliv, utbyggingspress, naturverdier og andre brukerinteresser. Regjeringen oppfordrer derfor, i meldingens kap. 6.11kommunene til å markere langsiktige utbyggingsgrenser mot markaområder 

Planlegging av markaområdene er viktig også i kommunenes arbeid med arealplanlegging, idrett, folkehelse, naturmangfold, landbruk og kulturmiljø.  

Med en markaplan kan kommunen oppnå å: 

 • sikre markaområdene 
 • avklare grensene mellom byen/tettstedet og marka 
 • håndtere bebyggelse, anlegg og virksomheter i marka 
 • utvikle og bedre forholdene for friluftsliv 
 • ivareta andre interesser 
 • ivareta markas natur- og kulturverdier 
 • sikre god atkomst til marka 

Markaområdene bør planlegges fordi:

Hvordan lage en markaplan?

Miljødirektoratet anbefaler at det utarbeides en egen, helhetlig markaplan. En helhetlig markaplan vil være et godt kunnskapsgrunnlag for å ivareta verdier, avklare forholdet mellom brukerinteresser, planlegge fysisk tilrettelegging og for utformingen av kommuneplanens arealdel.   

Arbeidet med en markaplan bør inkludere følgende faser: 

 • oppstart og avklaring av prosess 
 • kartlegging av relevante verdier, verne- og brukerinteresser 
 • analyse av de ulike verdiene og interessene i marka 
 • prioritering av tiltak og utforming av plan 

I alle fasene er medvirkning sentralt. Det gjelder medvirkning fra administrasjon og politikere, fra ulike brukergrupper i marka og deres organisasjoner, fra grunneiere, potensielle brukere m.fl.  

I praksis vil diskusjonene gå noe uavhengig av fasene. Blant annet vil det som regel dukke opp forslag til prioriterte tiltak både i oppstartsfasen og i forbindelse med kartleggingen. Dette er gode bidrag til planarbeidet. Det er viktig å notere forslagene slik at de er tilgjengelige i planfasen.

Se mer om innhold i markaplan i steg 13.

Hvordan ivareta marka i andre planer?

Kommunen må vurdere hva som er mest hensiktsmessig basert på kapasitet, lokale forhold og utfordringer. Dersom kommunen har stort utbyggingspress, men få utfordringer knyttet til bruk og tilrettelegging i marka, kan det være hensiktsmessig bare å fastsette en markagrense ikommuneplanens arealdel og få dette raskest mulig på plass. Om planlegging og gjennomføring av fysiske tilretteleggingstiltak er det viktigste, kan det å innarbeide aktuelle tiltak i kommunedelplan for idrett og friluftsliv være mest aktuelt.  

En helhetlig markaplan vil være et godt kunnskapsgrunnlag både for å ivareta verdier, avklare forholdet mellom brukerinteresser, planlegge fysisk tilrettelegging og for utformingen av kommuneplanens arealdel. Rådene i denne veilederen om hvordan ivareta marka i arealplanlegging er samtidig relevante også for kommuner som ikke lager en helhetlig markaplan. Følgende aktuelle virkemidler for å ivareta markaområder og verdier gjennom arealplanleggingen er omtalt i veilederen: 

 • fastsette ei langsiktig markagrense, som angir grensa mellom marka og utbyggingsområder. Hensynssone med retningslinjer er et egnet virkemiddel (steg 11) 
 • ta vare på viktige forbindelseslinjer og grønnstruktur som utgjør innfallsporter til marka
 • sørge for at arealformålene og hensynssoner i marka avspeiler ønsket arealbruk (steg 13) 
 • stille krav om reguleringsplan for bygging og andre tiltak i eller inntil marka (steg 13) 
 • identifisere stille områder i kommunen og ivareta dem gjennom bestemmelser (steg 12: Hvordan ivareta natur og kulturmiljø) 
 • utrede påvirkning på verdiene marka ved planer om nye tiltak i områdene omkringi første rekke landskapsendringer og økt forurensning (steg 12: Hvordan ivareta natur og kulturmiljø) 
 • fastsette mål i kommuneplanen om at støysituasjonen i marka ikke skal forverres (steg 12: Hvordan ivareta natur og kulturmiljø)

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid