Virksomheter som produserer eller importerer stoffer og stoffblandinger som er deklareringspliktige må melde det inn til Miljødirektoratet for registrering i produktregisteret.

For de fleste kjemikalier skal virksomhetene også melde inn opplysninger til giftinformasjonssentre i Europa. Dette kravet er beskrevet i CLP-regelverkets artikkel 45 som også gjelder i Norge.

Hva skal du deklarere til produktregisteret?

Merk av:

Når du skal produsere eller importere 100 kilo eller mer av kjemikalier er klassifisert i henhold til CLP-forskriften, har du deklareringsplikt. Informasjonen skal sendes til Miljødirektoratet for registrering i produktregisteret.

Forberedelser før deklarering

Virksomhetene må deklarere i Miljødirektoratets løsning for elektronisk deklarering. 

 • For å kunne bruke løsningen må virksomheten ha norsk organisasjonsnummer. Du skal bruke nummeret til underenhet (virksomhetsnummer).

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_skjermbilde.png

Hvis virksomheten har flere enheter det er aktuelt å deklarere for, må du få rettigheter også til disse virksomhetsnumrene.

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_enheter_skjermbilde.png

 • Den som skal utføre oppgaven med å deklarere til produktregisteret, må ha et norsk fødselsnummer.
 • Virksomheten du representerer når du deklarerer til produktregisteret, må ha gitt deg tilgang til Miljødirektoratets skjema «Kjemikaliedeklarering til produktregisteret». Eventuelt må du ha en av disse rollene i Altinn:
  • Daglig leder
  • Styrets leder
  • Innehaver
  • Kontaktperson i NUF
 • Konsulenter som utfører deklareringsoppgaven for en virksomhet med norsk organisasjonsnummer, kan bruke systemet dersom de får tilgang via oppdragsgiver.

Andre kan deklarere for deg

Plikten til å deklarere ligger hos den norske virksomheten, men selve deklareringsarbeidet kan overføres til en annen virksomhet, for eksempel en konsulent, agent eller produsent, i Norge eller et annet land. Dette gjelder også dersom det er aktuelt at produsenten bare sender inn sammensetningsopplysningene.

Virksomheten som tar på seg deklareringsarbeidet, plikter å utføre arbeidet i samsvar med kravene i det norske regelverket. Myndighetene vil rette ansvaret til den norske importøren.

Den som utfører deklareringsarbeidet må være en virksomhet enten i Norge, innenfor EU, EØS eller EFTA. 

Opplysninger om sammensetning

Produsenten (norsk eller utenlandsk) kan sende opplysninger om sammensetning direkte. Hvis du selv ikke har oversikt over, eller kjenner til sammensetningen til kjemikaliet må du kontakte leverandøren din.

Leverandøren kan sende inn sammensetningen direkte til Miljødirektoratet (uten at du som kunde får innblikk i sammensetningen) via den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering. Når en leverandør bare skal sende inn sammensetningen til et kjemikalie, registrerer de dette som råvare i løsningen. Leverandøren får da et nummer som kunden kan henvise til når de gjør selve deklareringen. Det er ikke gebyr for kjemikalier som registreres som råvare.

Innlogging for utenlandske virksomheter

For utenlandske deklaranter finnes det en alternativ innloggingsløsning.

Gruppedeklarering (forenklet deklarering)

Gruppedeklarering kan brukes hvis:

 • du har minst fem kjemikalier innen hver enkelt produktserie
 • kjemikaliene har samme klassifisering for helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfare og de har entydig felles hovednavn på fareetiketten
 • kjemikaliene tilhører samme produkttype

Alle de ulike komponentene som inngår i serien skal oppgis, og gis fra minimummengde til maksimummengde for de enkelte komponentene. Differansen mellom minimum og maksimum vektprosent skal helst være under 10 prosent. Serien kan deles i mindre serier for å oppfylle dette kravet. Nedre grense kan ikke settes til null prosent hvis dette påvirker kjemikaliets klassifisering.

Du skal sende inn denne informasjonen:

Overføring av tidligere registrerte data

Hvis din virksomhet allerede har kjemikalier registrert i eller deklarert til produktregisteret, overføres disse når du har registrert deg som bruker i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Årsmengder og sammensetningsopplysninger vil av sikkerhetsmessige årsaker ikke overføres. Virksomheten må sende inn disse opplysningene på nytt ved oppdateringer. Opplysninger om kjemikalier som er meldt utgått blir i utgangspunktet ikke overført.

Gebyr

Du må betale et kontrollgebyr til Staten for dine deklareringspliktige kjemikalier. Opplysningene om de deklarerte kjemikaliene brukes som grunnlag for myndighetenes tilsyn med farlige kjemikalier.

Kjemikalier som tilfredsstiller krav om forenklet deklarering får kun ett gebyr. Dette gjelder også hvis kjemikaliene deklareres hver for seg, men da må du gi Miljødirektoratet beskjed om at det er samme kjemikalie og at du ønsker gebyrfritak.

Kjemikalier som bare er klassifisert på grunnlag av brannfarlige, eksplosive eller oksiderende egenskaper, er ikke gebyrpliktig.

Biocidprodukter som det skal betales årsgebyr for etter biocidforskriften, er heller ikke gebyrbpliktig.

Se til at:

 • Fakturaadresse til virksomheten er riktig
 • Kontaktinformasjonen i feltene for fakturaadresse og kontaktperson for faktura er riktig og oppdatert
 • "Deres referanse"-feltet har informasjon som gjør at din virksomhet forstår hva fakturaen gjelder.

Årlig rapportering

Innen 15. mars hvert år må du rapportere til Miljødirektoratet om hvor mye du har importert og/eller produsert av det deklareringspliktige kjemikaliet i året som gikk. Rapporteringen av årlig mengde tonn gjør du i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Logg på Kjemikaliedeklarering

Når du har fått tildelt riktige rettigheter kan du logge deg inn i løsningen for å deklarere kjemikaliene dine.

Vær oppmerksom på at du må registrere virksomheten som bruker første gang du logger på. Du kan ta i bruk løsningen når du får tilbakemelding fra Miljødirektoratet per epost om at du er registrert.

Nå kan du opprette nye deklarasjoner, endre deklarasjoner, sende inn årsoppdateringer osv.

 • Gå til altinn.no
 • Klikk på alle skjema i menyen oppe på siden
 • Velg etaterkjemikaliedeklarering_palogging_1.png
 • Finn Miljødirektoratet

kjemikaliedeklarering_palogging_2.png

 • Finn Kjemikaliedeklarering til produktregisteret

kjemikaliedeklarering_palogging_3.png

 • Logg inn i Altinn med ditt eget fødselsnummer eller D-nummer.

 

kjemikaliedeklarering_palogging_4.png

 

Hvordan deklarere?

Denne videoen viser deg hvordan du går fram når du skal deklarere til produktregisteret.

Krav til melding og merking

Du skal melde biocidprodukter til Miljødirektoratet for registrering i  produktregisteret, uavhengig av hvor mye du skal importere. Denne plikten kommer i tillegg til søknad om godkjenning og andre plikter i biocidforskriften. Merk at også ordinær deklareringsplikt gjelder hvis biocidproduktet er klassifisert i henhold til CLP-forskriften og produsert og/eller omsatt i mengder på over 100 kg pr år. 

Alle biocidprodukter må merkes med norsk etikett i henhold til biocidforskriftens §2.1. Biocidprodukter som er klassifisert i henhold til regelverket for klassifisering og merking av kjemikalier (CLP-forskriften) må også merkes i i tråd med kravene i CLP-forskriften.

Forberedelser før deklarering

Virksomhetene må deklarere i Miljødirektoratets løsning for elektronisk deklarering. 

 • For å kunne bruke løsningen må virksomheten ha norsk organisasjonsnummer. Du skal bruke nummeret til underenhet (virksomhetsnummer).

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_skjermbilde.png

Hvis virksomheten har flere enheter det er aktuelt å deklarere for, må du få rettigheter også til disse virksomhetsnumrene.

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_enheter_skjermbilde.png

 • Den som skal utføre oppgaven med å deklarere til produktregisteret, må ha et norsk fødselsnummer.
 • Virksomheten du representerer når du deklarerer til produktregisteret, må ha gitt deg tilgang til Miljødirektoratets skjema «Kjemikaliedeklarering til produktregisteret». Eventuelt må du ha en av disse rollene i Altinn:
  • Daglig leder
  • Styrets leder
  • Innehaver
  • Kontaktperson i NUF
 • Konsulenter som utfører deklareringsoppgaven for en virksomhet med norsk organisasjonsnummer, kan bruke systemet dersom de får tilgang via oppdragsgiver.

Andre kan deklarere for deg

Plikten til å deklarere ligger hos den norske virksomheten, men selve deklareringsarbeidet kan overføres til en annen virksomhet, for eksempel en konsulent, agent eller produsent, i Norge eller et annet land. Dette gjelder også dersom det er aktuelt at produsenten bare sender inn sammensetningsopplysningene.

Virksomheten som tar på seg deklareringsarbeidet, plikter å utføre arbeidet i samsvar med kravene i det norske regelverket. Myndighetene vil rette ansvaret til den norske importøren.

Den som utfører deklareringsarbeidet må være en virksomhet enten i Norge, innenfor EU, EØS eller EFTA. 

Opplysninger om sammensetning

Produsenten (norsk eller utenlandsk) kan sende opplysninger om sammensetning direkte. Hvis du selv ikke har oversikt over, eller kjenner til sammensetningen til kjemikaliet må du kontakte leverandøren din.

Leverandøren kan sende inn sammensetningen direkte til Miljødirektoratet (uten at du som kunde får innblikk i sammensetningen) via den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering. Når en leverandør bare skal sende inn sammensetningen til et kjemikalie, registrerer de dette som råvare i løsningen. Leverandøren får da et nummer som kunden kan henvise til når de gjør selve deklareringen. Det er ikke gebyr for kjemikalier som registreres som råvare.

Innlogging for utenlandske virksomheter

For utenlandske deklaranter finnes det en alternativ innloggingsløsning.

Gruppedeklarering (forenklet deklarering)

Gruppedeklarering kan brukes hvis:

 • du har minst fem kjemikalier innen hver enkelt produktserie
 • kjemikaliene har samme klassifisering for helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfare og de har entydig felles hovednavn på fareetiketten
 • kjemikaliene tilhører samme produkttype

Alle de ulike komponentene som inngår i serien skal oppgis, og gis fra minimummengde til maksimummengde for de enkelte komponentene. Differansen mellom minimum og maksimum vektprosent skal helst være under 10 prosent. Serien kan deles i mindre serier for å oppfylle dette kravet. Nedre grense kan ikke settes til null prosent hvis dette påvirker kjemikaliets klassifisering.

Du skal sende inn denne informasjonen:

Overføring av tidligere registrerte data

Hvis din virksomhet allerede har kjemikalier registrert i eller deklarert til produktregisteret, overføres disse når du har registrert deg som bruker i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Årsmengder og sammensetningsopplysninger vil av sikkerhetsmessige årsaker ikke overføres. Virksomheten må sende inn disse opplysningene på nytt ved oppdateringer. Opplysninger om kjemikalier som er meldt utgått blir i utgangspunktet ikke overført.

Gebyr

Du må betale et kontrollgebyr til Staten for dine deklareringspliktige kjemikalier. Opplysningene om de deklarerte kjemikaliene brukes som grunnlag for myndighetenes tilsyn med farlige kjemikalier.

Kjemikalier som tilfredsstiller krav om forenklet deklarering får kun ett gebyr. Dette gjelder også hvis kjemikaliene deklareres hver for seg, men da må du gi Miljødirektoratet beskjed om at det er samme kjemikalie og at du ønsker gebyrfritak.

Kjemikalier som bare er klassifisert på grunnlag av brannfarlige, eksplosive eller oksiderende egenskaper, er ikke gebyrpliktig.

Biocidprodukter som det skal betales årsgebyr for etter biocidforskriften, er heller ikke gebyrbpliktig.

Se til at:

 • Fakturaadresse til virksomheten er riktig
 • Kontaktinformasjonen i feltene for fakturaadresse og kontaktperson for faktura er riktig og oppdatert
 • "Deres referanse"-feltet har informasjon som gjør at din virksomhet forstår hva fakturaen gjelder.

Årlig rapportering

Innen 15. mars hvert år må du rapportere til Miljødirektoratet om hvor mye du har importert og/eller produsert av det deklareringspliktige kjemikaliet i året som gikk. Rapporteringen av årlig mengde tonn gjør du i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Logg på Kjemikaliedeklarering

Når du har fått tildelt riktige rettigheter kan du logge deg inn i løsningen for å deklarere kjemikaliene dine.

Vær oppmerksom på at du må registrere virksomheten som bruker første gang du logger på. Du kan ta i bruk løsningen når du får tilbakemelding fra Miljødirektoratet per epost om at du er registrert.

Nå kan du opprette nye deklarasjoner, endre deklarasjoner, sende inn årsoppdateringer osv.

 • Gå til altinn.no
 • Klikk på alle skjema i menyen oppe på siden
 • Velg etaterkjemikaliedeklarering_palogging_1.png
 • Finn Miljødirektoratet

kjemikaliedeklarering_palogging_2.png

 • Finn Kjemikaliedeklarering til produktregisteret

kjemikaliedeklarering_palogging_3.png

 • Logg inn i Altinn med ditt eget fødselsnummer eller D-nummer.

 

kjemikaliedeklarering_palogging_4.png

 

Hvordan deklarere?

Denne videoen viser deg hvordan du går fram når du skal deklarere til produktregisteret.

Krav til deklarering og merking

Mikrobiologiske produkter skal deklareres uansett mengde. Emballasjen må også merkes på norsk.

Forberedelser før deklarering

Virksomhetene må deklarere i Miljødirektoratets løsning for elektronisk deklarering. 

 • For å kunne bruke løsningen må virksomheten ha norsk organisasjonsnummer. Du skal bruke nummeret til underenhet (virksomhetsnummer).

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_skjermbilde.png

Hvis virksomheten har flere enheter det er aktuelt å deklarere for, må du få rettigheter også til disse virksomhetsnumrene.

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_enheter_skjermbilde.png

 • Den som skal utføre oppgaven med å deklarere til produktregisteret, må ha et norsk fødselsnummer.
 • Virksomheten du representerer når du deklarerer til produktregisteret, må ha gitt deg tilgang til Miljødirektoratets skjema «Kjemikaliedeklarering til produktregisteret». Eventuelt må du ha en av disse rollene i Altinn:
  • Daglig leder
  • Styrets leder
  • Innehaver
  • Kontaktperson i NUF
 • Konsulenter som utfører deklareringsoppgaven for en virksomhet med norsk organisasjonsnummer, kan bruke systemet dersom de får tilgang via oppdragsgiver.

Andre kan deklarere for deg

Plikten til å deklarere ligger hos den norske virksomheten, men selve deklareringsarbeidet kan overføres til en annen virksomhet, for eksempel en konsulent, agent eller produsent, i Norge eller et annet land. Dette gjelder også dersom det er aktuelt at produsenten bare sender inn sammensetningsopplysningene.

Virksomheten som tar på seg deklareringsarbeidet, plikter å utføre arbeidet i samsvar med kravene i det norske regelverket. Myndighetene vil rette ansvaret til den norske importøren.

Den som utfører deklareringsarbeidet må være en virksomhet enten i Norge, innenfor EU, EØS eller EFTA. 

Opplysninger om sammensetning

Produsenten (norsk eller utenlandsk) kan sende opplysninger om sammensetning direkte. Hvis du selv ikke har oversikt over, eller kjenner til sammensetningen til kjemikaliet må du kontakte leverandøren din.

Leverandøren kan sende inn sammensetningen direkte til Miljødirektoratet (uten at du som kunde får innblikk i sammensetningen) via den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering. Når en leverandør bare skal sende inn sammensetningen til et kjemikalie, registrerer de dette som råvare i løsningen. Leverandøren får da et nummer som kunden kan henvise til når de gjør selve deklareringen. Det er ikke gebyr for kjemikalier som registreres som råvare.

Innlogging for utenlandske virksomheter

For utenlandske deklaranter finnes det en alternativ innloggingsløsning.

Gruppedeklarering (forenklet deklarering)

Gruppedeklarering kan brukes hvis:

 • du har minst fem kjemikalier innen hver enkelt produktserie
 • kjemikaliene har samme klassifisering for helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfare og de har entydig felles hovednavn på fareetiketten
 • kjemikaliene tilhører samme produkttype

Alle de ulike komponentene som inngår i serien skal oppgis, og gis fra minimummengde til maksimummengde for de enkelte komponentene. Differansen mellom minimum og maksimum vektprosent skal helst være under 10 prosent. Serien kan deles i mindre serier for å oppfylle dette kravet. Nedre grense kan ikke settes til null prosent hvis dette påvirker kjemikaliets klassifisering.

Du skal sende inn denne informasjonen:

Overføring av tidligere registrerte data

Hvis din virksomhet allerede har kjemikalier registrert i eller deklarert til produktregisteret, overføres disse når du har registrert deg som bruker i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Årsmengder og sammensetningsopplysninger vil av sikkerhetsmessige årsaker ikke overføres. Virksomheten må sende inn disse opplysningene på nytt ved oppdateringer. Opplysninger om kjemikalier som er meldt utgått blir i utgangspunktet ikke overført.

Gebyr

Du må betale et kontrollgebyr til Staten for dine deklareringspliktige kjemikalier. Opplysningene om de deklarerte kjemikaliene brukes som grunnlag for myndighetenes tilsyn med farlige kjemikalier.

Kjemikalier som tilfredsstiller krav om forenklet deklarering får kun ett gebyr. Dette gjelder også hvis kjemikaliene deklareres hver for seg, men da må du gi Miljødirektoratet beskjed om at det er samme kjemikalie og at du ønsker gebyrfritak.

Kjemikalier som bare er klassifisert på grunnlag av brannfarlige, eksplosive eller oksiderende egenskaper, er ikke gebyrpliktig.

Biocidprodukter som det skal betales årsgebyr for etter biocidforskriften, er heller ikke gebyrbpliktig.

Se til at:

 • Fakturaadresse til virksomheten er riktig
 • Kontaktinformasjonen i feltene for fakturaadresse og kontaktperson for faktura er riktig og oppdatert
 • "Deres referanse"-feltet har informasjon som gjør at din virksomhet forstår hva fakturaen gjelder.

Årlig rapportering

Innen 15. mars hvert år må du rapportere til Miljødirektoratet om hvor mye du har importert og/eller produsert av det deklareringspliktige kjemikaliet i året som gikk. Rapporteringen av årlig mengde tonn gjør du i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Logg på Kjemikaliedeklarering

Når du har fått tildelt riktige rettigheter kan du logge deg inn i løsningen for å deklarere kjemikaliene dine.

Vær oppmerksom på at du må registrere virksomheten som bruker første gang du logger på. Du kan ta i bruk løsningen når du får tilbakemelding fra Miljødirektoratet per epost om at du er registrert.

Nå kan du opprette nye deklarasjoner, endre deklarasjoner, sende inn årsoppdateringer osv.

 • Gå til altinn.no
 • Klikk på alle skjema i menyen oppe på siden
 • Velg etaterkjemikaliedeklarering_palogging_1.png
 • Finn Miljødirektoratet

kjemikaliedeklarering_palogging_2.png

 • Finn Kjemikaliedeklarering til produktregisteret

kjemikaliedeklarering_palogging_3.png

 • Logg inn i Altinn med ditt eget fødselsnummer eller D-nummer.

 

kjemikaliedeklarering_palogging_4.png

 

Hvordan deklarere?

Denne videoen viser deg hvordan du går fram når du skal deklarere til produktregisteret.

Krav til deklarering

Krav til deklarering av eksplosive stoffer er definert i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver.

Forberedelser før deklarering

Virksomhetene må deklarere i Miljødirektoratets løsning for elektronisk deklarering. 

 • For å kunne bruke løsningen må virksomheten ha norsk organisasjonsnummer. Du skal bruke nummeret til underenhet (virksomhetsnummer).

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_skjermbilde.png

Hvis virksomheten har flere enheter det er aktuelt å deklarere for, må du få rettigheter også til disse virksomhetsnumrene.

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_enheter_skjermbilde.png

 • Den som skal utføre oppgaven med å deklarere til produktregisteret, må ha et norsk fødselsnummer.
 • Virksomheten du representerer når du deklarerer til produktregisteret, må ha gitt deg tilgang til Miljødirektoratets skjema «Kjemikaliedeklarering til produktregisteret». Eventuelt må du ha en av disse rollene i Altinn:
  • Daglig leder
  • Styrets leder
  • Innehaver
  • Kontaktperson i NUF
 • Konsulenter som utfører deklareringsoppgaven for en virksomhet med norsk organisasjonsnummer, kan bruke systemet dersom de får tilgang via oppdragsgiver.

Andre kan deklarere for deg

Plikten til å deklarere ligger hos den norske virksomheten, men selve deklareringsarbeidet kan overføres til en annen virksomhet, for eksempel en konsulent, agent eller produsent, i Norge eller et annet land. Dette gjelder også dersom det er aktuelt at produsenten bare sender inn sammensetningsopplysningene.

Virksomheten som tar på seg deklareringsarbeidet, plikter å utføre arbeidet i samsvar med kravene i det norske regelverket. Myndighetene vil rette ansvaret til den norske importøren.

Den som utfører deklareringsarbeidet må være en virksomhet enten i Norge, innenfor EU, EØS eller EFTA. 

Opplysninger om sammensetning

Produsenten (norsk eller utenlandsk) kan sende opplysninger om sammensetning direkte. Hvis du selv ikke har oversikt over, eller kjenner til sammensetningen til kjemikaliet må du kontakte leverandøren din.

Leverandøren kan sende inn sammensetningen direkte til Miljødirektoratet (uten at du som kunde får innblikk i sammensetningen) via den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering. Når en leverandør bare skal sende inn sammensetningen til et kjemikalie, registrerer de dette som råvare i løsningen. Leverandøren får da et nummer som kunden kan henvise til når de gjør selve deklareringen. Det er ikke gebyr for kjemikalier som registreres som råvare.

Innlogging for utenlandske virksomheter

For utenlandske deklaranter finnes det en alternativ innloggingsløsning.

Gruppedeklarering (forenklet deklarering)

Gruppedeklarering kan brukes hvis:

 • du har minst fem kjemikalier innen hver enkelt produktserie
 • kjemikaliene har samme klassifisering for helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfare og de har entydig felles hovednavn på fareetiketten
 • kjemikaliene tilhører samme produkttype

Alle de ulike komponentene som inngår i serien skal oppgis, og gis fra minimummengde til maksimummengde for de enkelte komponentene. Differansen mellom minimum og maksimum vektprosent skal helst være under 10 prosent. Serien kan deles i mindre serier for å oppfylle dette kravet. Nedre grense kan ikke settes til null prosent hvis dette påvirker kjemikaliets klassifisering.

Du skal sende inn denne informasjonen:

Overføring av tidligere registrerte data

Hvis din virksomhet allerede har kjemikalier registrert i eller deklarert til produktregisteret, overføres disse når du har registrert deg som bruker i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Årsmengder og sammensetningsopplysninger vil av sikkerhetsmessige årsaker ikke overføres. Virksomheten må sende inn disse opplysningene på nytt ved oppdateringer. Opplysninger om kjemikalier som er meldt utgått blir i utgangspunktet ikke overført.

Gebyr

Du må betale et kontrollgebyr til Staten for dine deklareringspliktige kjemikalier. Opplysningene om de deklarerte kjemikaliene brukes som grunnlag for myndighetenes tilsyn med farlige kjemikalier.

Kjemikalier som tilfredsstiller krav om forenklet deklarering får kun ett gebyr. Dette gjelder også hvis kjemikaliene deklareres hver for seg, men da må du gi Miljødirektoratet beskjed om at det er samme kjemikalie og at du ønsker gebyrfritak.

Kjemikalier som bare er klassifisert på grunnlag av brannfarlige, eksplosive eller oksiderende egenskaper, er ikke gebyrpliktig.

Biocidprodukter som det skal betales årsgebyr for etter biocidforskriften, er heller ikke gebyrbpliktig.

Se til at:

 • Fakturaadresse til virksomheten er riktig
 • Kontaktinformasjonen i feltene for fakturaadresse og kontaktperson for faktura er riktig og oppdatert
 • "Deres referanse"-feltet har informasjon som gjør at din virksomhet forstår hva fakturaen gjelder.

Årlig rapportering

Innen 15. mars hvert år må du rapportere til Miljødirektoratet om hvor mye du har importert og/eller produsert av det deklareringspliktige kjemikaliet i året som gikk. Rapporteringen av årlig mengde tonn gjør du i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Logg på Kjemikaliedeklarering

Når du har fått tildelt riktige rettigheter kan du logge deg inn i løsningen for å deklarere kjemikaliene dine.

Vær oppmerksom på at du må registrere virksomheten som bruker første gang du logger på. Du kan ta i bruk løsningen når du får tilbakemelding fra Miljødirektoratet per epost om at du er registrert.

Nå kan du opprette nye deklarasjoner, endre deklarasjoner, sende inn årsoppdateringer osv.

 • Gå til altinn.no
 • Klikk på alle skjema i menyen oppe på siden
 • Velg etaterkjemikaliedeklarering_palogging_1.png
 • Finn Miljødirektoratet

kjemikaliedeklarering_palogging_2.png

 • Finn Kjemikaliedeklarering til produktregisteret

kjemikaliedeklarering_palogging_3.png

 • Logg inn i Altinn med ditt eget fødselsnummer eller D-nummer.

 

kjemikaliedeklarering_palogging_4.png

 

Hvordan deklarere?

Denne videoen viser deg hvordan du går fram når du skal deklarere til produktregisteret.

Hvis du kjøper et stoff eller en stoffblanding i Norge og selger det videre under et annet handelsnavn, eller du selger det videre med samme handelsnavnet med ny etikett, skal du sende inn ny deklarasjon.

Mengden føres i feltet "navnebyttet" når du skal rapportere årlige mengder.

Forberedelser før deklarering

Virksomhetene må deklarere i Miljødirektoratets løsning for elektronisk deklarering. 

 • For å kunne bruke løsningen må virksomheten ha norsk organisasjonsnummer. Du skal bruke nummeret til underenhet (virksomhetsnummer).

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_skjermbilde.png

Hvis virksomheten har flere enheter det er aktuelt å deklarere for, må du få rettigheter også til disse virksomhetsnumrene.

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_enheter_skjermbilde.png

 • Den som skal utføre oppgaven med å deklarere til produktregisteret, må ha et norsk fødselsnummer.
 • Virksomheten du representerer når du deklarerer til produktregisteret, må ha gitt deg tilgang til Miljødirektoratets skjema «Kjemikaliedeklarering til produktregisteret». Eventuelt må du ha en av disse rollene i Altinn:
  • Daglig leder
  • Styrets leder
  • Innehaver
  • Kontaktperson i NUF
 • Konsulenter som utfører deklareringsoppgaven for en virksomhet med norsk organisasjonsnummer, kan bruke systemet dersom de får tilgang via oppdragsgiver.

Andre kan deklarere for deg

Plikten til å deklarere ligger hos den norske virksomheten, men selve deklareringsarbeidet kan overføres til en annen virksomhet, for eksempel en konsulent, agent eller produsent, i Norge eller et annet land. Dette gjelder også dersom det er aktuelt at produsenten bare sender inn sammensetningsopplysningene.

Virksomheten som tar på seg deklareringsarbeidet, plikter å utføre arbeidet i samsvar med kravene i det norske regelverket. Myndighetene vil rette ansvaret til den norske importøren.

Den som utfører deklareringsarbeidet må være en virksomhet enten i Norge, innenfor EU, EØS eller EFTA. 

Opplysninger om sammensetning

Produsenten (norsk eller utenlandsk) kan sende opplysninger om sammensetning direkte. Hvis du selv ikke har oversikt over, eller kjenner til sammensetningen til kjemikaliet må du kontakte leverandøren din.

Leverandøren kan sende inn sammensetningen direkte til Miljødirektoratet (uten at du som kunde får innblikk i sammensetningen) via den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering. Når en leverandør bare skal sende inn sammensetningen til et kjemikalie, registrerer de dette som råvare i løsningen. Leverandøren får da et nummer som kunden kan henvise til når de gjør selve deklareringen. Det er ikke gebyr for kjemikalier som registreres som råvare.

Innlogging for utenlandske virksomheter

For utenlandske deklaranter finnes det en alternativ innloggingsløsning.

Gruppedeklarering (forenklet deklarering)

Gruppedeklarering kan brukes hvis:

 • du har minst fem kjemikalier innen hver enkelt produktserie
 • kjemikaliene har samme klassifisering for helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfare og de har entydig felles hovednavn på fareetiketten
 • kjemikaliene tilhører samme produkttype

Alle de ulike komponentene som inngår i serien skal oppgis, og gis fra minimummengde til maksimummengde for de enkelte komponentene. Differansen mellom minimum og maksimum vektprosent skal helst være under 10 prosent. Serien kan deles i mindre serier for å oppfylle dette kravet. Nedre grense kan ikke settes til null prosent hvis dette påvirker kjemikaliets klassifisering.

Du skal sende inn denne informasjonen:

Overføring av tidligere registrerte data

Hvis din virksomhet allerede har kjemikalier registrert i eller deklarert til produktregisteret, overføres disse når du har registrert deg som bruker i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Årsmengder og sammensetningsopplysninger vil av sikkerhetsmessige årsaker ikke overføres. Virksomheten må sende inn disse opplysningene på nytt ved oppdateringer. Opplysninger om kjemikalier som er meldt utgått blir i utgangspunktet ikke overført.

Gebyr

Du må betale et kontrollgebyr til Staten for dine deklareringspliktige kjemikalier. Opplysningene om de deklarerte kjemikaliene brukes som grunnlag for myndighetenes tilsyn med farlige kjemikalier.

Kjemikalier som tilfredsstiller krav om forenklet deklarering får kun ett gebyr. Dette gjelder også hvis kjemikaliene deklareres hver for seg, men da må du gi Miljødirektoratet beskjed om at det er samme kjemikalie og at du ønsker gebyrfritak.

Kjemikalier som bare er klassifisert på grunnlag av brannfarlige, eksplosive eller oksiderende egenskaper, er ikke gebyrpliktig.

Biocidprodukter som det skal betales årsgebyr for etter biocidforskriften, er heller ikke gebyrbpliktig.

Se til at:

 • Fakturaadresse til virksomheten er riktig
 • Kontaktinformasjonen i feltene for fakturaadresse og kontaktperson for faktura er riktig og oppdatert
 • "Deres referanse"-feltet har informasjon som gjør at din virksomhet forstår hva fakturaen gjelder.

Årlig rapportering

Innen 15. mars hvert år må du rapportere til Miljødirektoratet om hvor mye du har importert og/eller produsert av det deklareringspliktige kjemikaliet i året som gikk. Rapporteringen av årlig mengde tonn gjør du i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Logg på Kjemikaliedeklarering

Når du har fått tildelt riktige rettigheter kan du logge deg inn i løsningen for å deklarere kjemikaliene dine.

Vær oppmerksom på at du må registrere virksomheten som bruker første gang du logger på. Du kan ta i bruk løsningen når du får tilbakemelding fra Miljødirektoratet per epost om at du er registrert.

Nå kan du opprette nye deklarasjoner, endre deklarasjoner, sende inn årsoppdateringer osv.

 • Gå til altinn.no
 • Klikk på alle skjema i menyen oppe på siden
 • Velg etaterkjemikaliedeklarering_palogging_1.png
 • Finn Miljødirektoratet

kjemikaliedeklarering_palogging_2.png

 • Finn Kjemikaliedeklarering til produktregisteret

kjemikaliedeklarering_palogging_3.png

 • Logg inn i Altinn med ditt eget fødselsnummer eller D-nummer.

 

kjemikaliedeklarering_palogging_4.png

 

Hvordan deklarere?

Denne videoen viser deg hvordan du går fram når du skal deklarere til produktregisteret.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid