Naturbaserte løysingar ved kystområde

Strandeng

Betydninga av tiltaket for klimatilpassing

Bevaring og restaurering av strandeng langs kysten kan fungere på same måte som skog, busk og kratt ved at bølgjeenergi og kysterosjon blir redusert. Tiltaket kan også bestå av stein, trestammar og sediment der skaldyr kan feste seg saman med vegetasjonen som dempar bølgjeenergi. Reduserer konsekvensane på stormflo ved å redusere fart, høgd og varigheit på bølgjar, stabiliserar og bidreg til å hindre erosjon av strandlinja som kan bli ei utfordring med havnivåstigning.

Klimautfordringar tiltaket kan bidra til å løyse

  • Reduserer konsekvensene på stormflo ved å redusere hastighet, høyde og varighet på bølger
  • Erosjonskontroll

Korleis styrkar tiltaket naturmangfald

Strandenger har mange økologiske spesialister tilpasset saltpåvirkningen fra havet, og som har hovedtyngden av sine forekomster innenfor naturtypen. Strandeng er habitat for mange artar av fugl og blautdyr. Strandenger er også viktige hekke- og rasteplasser for fugler.

Strandenger er trua naturtypar. Både strandeng (sårbar) og semi-naturleg strandeng (sterkt trua).

Andre effektar tiltaket kan gi

  • Reinsing av vatn: Reinsar vatn som renner inn i fjøresona. Naturtypen er derfor viktig for reinsing av avrenning (næringssalter/miljøgifter) frå bakanforliggjande areal.
  • CO2-opptak og lagring: Gjennom fotosyntesen blir CO2 lagra som karbon over og under bakken. Så mykje som 80% av karbonet som blir bunde blir lagra i jordsmonnet.

  • Naturoppleving, rekreasjon, mental og fysisk helse: Grøne omgivnader kan stimulere til auka fysisk aktivitet og redusere stress og psykiske helseplager. Strandeng er ofte områder egna for fugletitting/fotografering.
  • Kulturelt mangfald: Da dei ofte er blitt beita så inngår semi-naturlege strandenge ofte i eit tradisjonelt kulturlandskap på kysten.
  • Strandenger er ofte brukte som beiteområde, og svært mange strandenger blir derfor rekna som semi-naturlege. Dei gir mellom anna godt beite for gås og reduserer beiteskadar på dyrka mark.

Nyttige lenkar

Relevante berekraftsmål

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid