Naturbaserte løysingar ved kystområde

Bevare, restaurere og etablere strandeng

Betydninga av tiltaket for klimatilpassing

Å bevare og restaurere strandeng langs kysten kan fungere på same måte som skog, busk og kratt ved at bølgjeenergi og kysterosjon blir redusert. Tiltaket kan også bestå av stein, trestammar og sediment der skaldyr kan feste seg saman med vegetasjonen som dempar bølgjeenergi. 

Klimautfordringar tiltaket kan bidra til å løyse

  • Stormflo: Reduserer konsekvensane på stormflo ved å redusere hastigheit, høgd og varigheit på bølgjer
  • Erosjon: Stabiliserer og bidreg til å hindre erosjon av strandlinja som kan bli ei utfordring når havnivået stig.

Korleis styrkar tiltaket naturmangfald

Strandenger har mange økologiske spesialistar tilpassa saltpåverknad frå havet, og som har hovudtyngda av førekomstane sine innanfor naturtypen strandeng. Strandeng er habitat for mange artar av fugl og blautdyr. Strandenger er også viktige hekke- og rasteplassar for fuglar.
 
Strandenger er trua naturtypar, strandeng (sårbar) og semi-naturleg strandeng (sterkt trua).

Andre effektar tiltaket kan gi

  • Reinsing av vatn: Reinsar vatn som renner inn i fjøresona. Naturtypen er derfor viktig for reinsing av avrenning (næringssalter/miljøgifter) frå bakanforliggjande areal.
  • CO2-opptak og lagring: Karbon blir tatt opp gjennom plantenes fotosyntese og lagret over og under bakken

  • Naturoppleving, rekreasjon, mental og fysisk helse: Grøne omgivnader kan stimulere til auka fysisk aktivitet og redusere stress og psykiske helseplager. Strandeng er ofte områder egna for fugletitting/fotografering.
  • Kulturelt mangfald: Da dei ofte er blitt beita så inngår semi-naturlege strandenge ofte i eit tradisjonelt kulturlandskap på kysten.
  • Strandenger er ofte brukte som beiteområde, og svært mange strandenger blir derfor rekna som semi-naturlege. Dei gir mellom anna godt beite for gås og reduserer beiteskadar på dyrka mark.

Nyttige lenkar

Relevante berekraftsmål

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid