Naturbaserte løysingar i vassdrag og våtmark

Gjenopning av lukka elvar og bekker

Betydninga av tiltaket for klimatilpassing

Gjenopning av lukka elvar og bekker som i dag ligg i røyr, kan bidra til å handtere større vassmengder. Saman med andre tiltak gir bekkeopning trygge flaumvegar. Gjenopning kan og bidra til betre handtering av overvatn, fordi mengda overvatn som blir handtert ved ekstremnedbør er mykje høgare med opne løysingar enn viss overvatnet har gått i røyr med avgrensa dimensjon under bakken.

Opne elvar og bekker og vasspeglar er med å på å regulere blant anna temperatur og luftfukt. Vatn absorberer varme sommarstid og gir varme vinterstid, og trea kan gi skugge i sommarhalvåret.

Klimautfordringar tiltaket kan bidra til å løyse

  • Flaumdemping
  • Handtering av overvatn
  • Temperaturregulering

Korleis styrkar tiltaket naturmangfald

Tiltaket kan styrke naturmangfaldet ved at det skapes nye leveområder for vannlevende organismer, planter, fugler og vilt.

Føresetnader

I urbane område kan elve- og bekkeopningar ikkje bli fullgod økologisk restaurering, da begrensa areal gjer det umogleg å få nok plass til naturlege prosesser med meandere, flaumsone og naturleg kantvegetasjojn. Grunnet infrastruktur under bakken (kjellere, tunnelar) kan urbane vassdrag ofte heller ikkje ha naturlig vannutveklsing med grunnvann, men ligger på duk. Det gir totalt sett kva kanalprega vasdsrag, med færre tilleggsverdiar enn eit elve- og bekkeløp med naturlege sediment, meandrering, flaumsone og kantvegetasjon.

Tilleggseffektar tiltaket kan gi

  • Reinsing av vatn: Det skjer det ei naturleg vassreinsing i opne elvar og bekkar ved at sedimentering av forureinande partiklar, vegetasjon fangar opp næringsstoff, og sollys og oksygen gjer at helsefarlege bakteriar blir brote ned raskare. Næringsstoff i vatnet som ein elles ville brukt ressursar på å filtrere bort, er naturleg gjødsel for vassplantane som dermed reinsar vatnet for oss.
  • Støy/støv-reduksjon: Vegetasjon rundt gjenopna elvar og bekker kan bidra å fange opp støvpartiklar og til demping av lydar frå blant anna trafikk, og lydane frå elva/bekken bidreg til eit naturleg, lokalt lydbilete.
  • Naturoppleving, rekreasjon, mental og fysisk helse: Grøne omgivnader langs elver/bekker kan stimulere til auka fysisk aktivitet og redusere stress og psykisk helseplagar.
  • Utdanning og læring: Utvikling, leik og læring i og om natur stimulerer til kognitiv utvikling og motoriske ferdigheiter.

  • Stadsidentitet, kulturarv: Naturelement kan formidle eit stads historie eller identitet. Elvar og bekker i urbane strøk har ofte ei historie knytt til seg, til dømes som vasskjelde, vassverk eller kopla til industri. Gjenopning kan gjere det mogleg å følgje vassdraga for eksempel frå fjorden til marka, gjerne med formidling av historie langs elva/bekken.

Nyttige lenker

Relevante berekraftsmål

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid